палети дърво

„Палет сървис“ ООД променя предназначението на над 6 декара край Русе, ще прави складова зона

В Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“ е постъпило искане за разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП), с вх. №УТ-27-16 от 03.04.2018 г., от „Палет сървис“ ООД – представлявано от Теодор Касабов, собственик на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.186.12 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Гъстите круши“. Към настоящия момент имотът е земеделска територия, с начин на трайно ползване – нива. В разработеното от възложителя задание за проектиране на ПУП за ПИ 63427.186.12 се предвижда изработването на проект за План за застрояване (ПЗ) и промяна предназначението на земята на целия имот с площ 6 502,00 кв.м.

Предвидено е с ПУП – ПЗ да се определи смесена обществено обслужваща и складова зона (Сос), като се спазят изискванията за параметри съгласно чл. 25 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони:
• плътност на застрояване (П застр.) – от 40 до 80 на сто;
• интензивност на застрояване (К инт.) – от 1,0 до 2,5;
• озеленена площ (П озел.) – от 20 до 40 на сто, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност;

Със скицата-проект се определя с ограничителни линии ново, свободно разположено застрояване, изтеглено на законоустановените отстояния от граници на имота и с височина до 10,00 м. и при спазване сервитутите на преминаващите през имота проводи. Предвижданията на ПУП-ПЗ са съобразени с учреденото право на преминаване през югозападната част на имота, с ивица с площ от 522,69 кв.м. при ширина 5,30 л.м. от границата с ПИ 63427.186.3, съгласно нотариален акт №278 от 05.09.2008 г., вписан в том IX с рег. №17864, в дело №1300 в Служба по вписванията.
Днес общинските съветници в Русе дадоха одобрението си.

сн. Палет сервис

Сподели:

Още новини от деня