Парите от наем на земеделските земи в Червена вода ще се разпределят по нов начин

С Решение № 1055/16.12.2010 г. Общински съвет – Русе е дал възможност Кметство Червена вода да ползва получените средства от наем на земеделски земи, изброени в т.1 за период от 10 години. С точка 2 от посоченото решение и в изпълнение на чл.8, ал. 5 от ЗОС деветдесет процента (90 %) от средствата за календарната година, да се превеждат по сметка на Кметство с. Червена вода и да се изразходват както следва:

– за финансово подпомагане на социално слаби ученици (І – ХІІ клас) – 40% (четиридесет процента) от сумата;
– за дейности и потребности на читалището – 30% (тридесет процента) от сумата;
– за подобряване на условията на пребиваване на децата в ЦДГ – 15% (петнадесет процента);
– за поддържане на училищната сграда – 15% (петнадесет процента).

В Община Русе постъпи докладна записка от кмета на кметство Червена вода, с която се иска за стопанските 2018, 2019 и 2020г. средствата за подобряване на условията на пребиваване на децата в ЦДГ да се предоставят за дейности и потребности на местното читалище. Средствата за поддържане на училищната сграда – да се ползват за ремонт на сгради общинска собственост в с. Червена вода и за придобиване на активи в полза на местната общност. Мотивите за тази промяна са подробно описани в докладната записка на кмета на кметство Червена вода, която прилагам към настоящото предложение.
Според чл. 8, ал. 5 от ЗОС общинският съвет определя дейностите, за които ще се използват средствата, придобити от отдаването под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на кметства.

Предстои Общински съвет – Русе да измени т. 2 от Решение № 1055/16.12.2010 г. на Общински съвет – Русе за стопанските 2018, 2019 и 2020 година деветдесетте процента (90 %) от средствата, придобити от отдаването под наем на предоставените на Кметство с. Червена вода земи с точка 1 от Решение № 1055/16.12.2010г на Общински съвет – Русе, да се изразходват, както следва:

– за финансово подпомагане на социално слаби ученици (І – ХІІ клас) – 40% от сумата;
– за дейности и потребности на читалището – 45% от сумата;
– за ремонт на сгради общинска собственост, предоставени за ползване на Кметство Червена вода и за придобиване на активи в полза на местната общност – 15%.

Оставя се без промяна условията на т.1; т.3; т.4 от Решение № 1055/16.12.2010 г. Общински съвет – Русе.

Сподели: