темида съд дело

Патентното ведомство осъдено от русенска фирма след отменено по съдебен ред като незаконосъобразно наказателно постановление

Административен съд – Русе осъди Патентно ведомства на Република България да заплати на „Мирела 5 и 5“ ЕООД представлявано от управителя Л.Д.В. сумата 1000 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, резултат от отменено по съдебен ред като незаконосъобразно Наказателно постановление № 138 от 30.10.2018 г. на Председателя на Патентно ведомство на РБ, ведно със законната лихва считано от 13.03.2020г. до окончателното й изплащане

Патентно ведомства на Република България е осъдено да заплати на „ Мирела 5 и 5“ ЕООД 325 лева разноски по делото.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Няма спор между страните, а се установява и от приобщеното към доказателствата по настоящото дело АНД № 5444/2018г. на РС-Варна, че с  Решение № 1515/25.07.2019г. е било потвърдено Наказателно постановление № 138 от 30.10.2018г., издадено от Председателя на Патентното ведомство на РБ, с което на „Мирела 5 и 5″ ЕООД е била наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева за нарушение по чл.81, ал.1, вр. с чл. 13, ал.2, т.2 и т.4 от ЗМГО. При осъществения касационен контрол на съдебния акт, Административен съд Варна със свое Решение №2139/11.11.2019г. по КНАХД № 2663/2019г. го е отменил и по същество – отменил е издаденото Наказателно постановление № 138/2018г. като незаконосъобразно. Решението на Административен съд -Варна е окончателно и е влязло в сила в деня на постановяването му – 11.11.2019г

 До издаването на наказателното постановление се стигнало, след като АНО е възприел изцяло констатациите по съставения срещу ищеца АУАН, че на 17.05.2018г. е използвал в търговската си дейност по смисъла на чл.13 ал.2 т.2 и т.4 ЗМГО знак сходен на регистрираната по национален ред марка с рег. №93168 /комбинирана/, регистрирана за услуги от класове 35 и 36 МКСУ, със срок на закрила до 13.01.2025г., без съгласието на притежателя на регистрираната марка- „МИРЕЛА“ЕООД. Със своето решение районният съд е отхвърлил жалбата като неоснователна и потвърдил обжалваното пред него НП. При касационното производство състав на АдмС-Варна е приел за основателна касационната жалба и отменил решението на РС-Варна и вместо него постановил и отмяна на  наказателно постановление № 138/2018г. на Председателя на Патентното ведомство на РБ, издадено срещу ищеца поради не установено по безспорен и категоричен начин извършено нарушение по чл.81 ал.1вр.чл. 13 ал.2 т.2 и т.4 ЗМГО

Процесуалната защита на ищеца пред РС- Варна и пред АдмС- Варна е осъществявана от адв. А.Б.К. , за което в АНД № 5444/2019г. на районния съд се и в касационното производство се откриват Пълномощни, като в пълномощното пред касационната инстанция е посочено, че договореното възнаграждение в размер на 500лв е било заплатено. Към исковата молба са приложени относно осъщественото процесуално представителство от адв.К. пред Районен съд-Варна и пред Административен съд-Варна, договори за правна защита и съдействие, съответно с № 13678/20.11.2018г. /за процесуално представителство пред PC-Варна по обжалване на НП/ и с №30569/16.08.2019г. /за процесуално представителство пред АС-Варна/. Видно от съдържанието на договорите, „Мирела 5 и 5″ ЕООД се е задължило да заплати на адвоката за всяка инстанция възнаграждение в размер на 500 лева /или общо за двете инстанции – в размер 1000 лева/. Сумите са платени по банков път  съгласно преводни нареждания за кредитен превод, издадени от дружеството – ищец, съответно от 20.11.2018г. и 18.08.2019г.

Сподели: