Поставиха паметен знак пред ПГДВА - Русе за отбелязване 150 години професионално образование

ПГДВА „Йосиф Вондрак“ ще бъде дофинансирана от Община Русе

Със заповед №РД-01-650/27.02.2023 г. са утвърдени формули за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2023 г., съгласно т.5 от Раздел V на същата. Разпределението на средствата по формула се коригира веднъж годишно, отчитайки промените в броя на децата и учениците, както и на групите и паралелките по данни от информационната система МОН към 15 септември 2023 г. Намалението/увеличението на броя на учениците се отразява с ¼ от годишната стойност на стандарта, т.е. за последното тримесечие. В ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – Русе изменението е с 28 ученици и 1 паралелка повече, спрямо началото на 2023 г., за тях гимназията следва да получи допълнително 48 702 лв. от стандарта. Съгласно доклада на началник отдел „Образование, спорт и младежки дейности“, след направената корекция за всички образователни институции на база натурални показатели от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование /НЕИСПУО/ към 15 септември 2023 г. е констатиран недостиг в дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ в размер на 26 892 лв. Предвид гореизложеното, кметът на Община Русе Пенчо Милков предлага със сумата на недостига да бъде дофинансирано училището от Община Русе, §0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, дейност 998 „Резерв“.

В тази връзка общинските съветници в Русе ще одобрят корекция на общинския бюджет за 2023 година.

Сподели: