Приключиха ремонтните дейности в ПГ по икономика и управление „Елиас Канети“ – Русе

ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе приема ученици в осми клас прeз учeбната 2023/2024 година

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕЕЛИАС КАНЕТИ” – РУСЕ

ПРИЕМ В VIII КЛАС

УЧЕБНА 2023-2024 ГОДИНА

Приемни изпити:

 • национално външно оценяване (НВО) по български език и литература ;
 • национално външно оценяване (НВО) по математика

Балообразуване:

Сбор от удвоения резултат от националното външно оценяване по български език и литература, удвоения резултат от националното външно оценяване по математика, оценките по български език и литература и по математика, изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Специалност „Икономика и мениджмънт“

Професия:  Икономист

Степен на професионална квалификация:  трета

Форма на обучение:  дневна

Срок на обучение:  5  години

Брой паралелки:1

Общ брой ученици:26

Интензивно изучаване на чужд език::  в VIII клас – 18 часа седмично и в IX клас – 6 часа седмично английски език.

Втори чужд език : немски

Учениците придобиват знания и умения да:

 • прилагат на съвременни технологии за управление на малки и средни предприятия;
 • набират и анализат финансово-икономическа информация;
 • работят с финансово-счетоводен софтуер.

Реализация

Завършилите специалността могат да работят в различни стопански организации, държавни институции, неправителствени организации, да ръководят и развиват собствен бизнес

Специалност „Оперативно счетоводство“

Професия:  Оперативен счетоводител

Степен на професионална квалификация:  трета

Форма на обучение:  дневна

Срок на обучение:  5  години

Брой паралелки:  1

Общ брой ученици:26

Интензивно изучаване на чужд език:в VIII клас – 18 часа седмично и в IX клас – 6 часа седмично английски език

Втори чужд език : немски

Учениците придобиват знания и умения да:

 • откриват, завеждат и приключват сметки, изготвят оборотни ведомости, извлечения и баланси, инвентаризират активи и пасиви и други;
 • създават първични носители на отчетна информация;
 • изпълняват контролно-аналитични функции;
 • изготвят финансово-счетоводен анализ на имущественото и финансово състояние на предприятието;
 • работят с компютърна техника за обработка на икономическа и финансово-счетоводна информация.

Реализация

Оперативен счетоводител в счетоводни къщи и фирми, търговски дружества, кооперации, учреждения, обществени организации, банки, фондации, сдружения и други.

Специалност „Електронна търговия“

Професия:  Оператор интернет приложения

Степен на професионална квалификация:  трета

Форма на обучение:  дневна

Срок на обучение:  5  години

Брой паралелки:  1

Общ брой ученици:26

Интензивно изучаване на чужд език:в VIII клас – 18 часа седмично и в IX клас – 6 часа седмично английски език

Втори чужд език : немски

Учениците придобиват знания и умения за:

 • Създаване и поддържане на електронни платформи за търговия;
 • Работа с графични програми;
 • Работа с електронен подпис и електронни пари;
 • Същност на Epay;
 • Използване на оторизирани програми за максимална защита на данни;
 • Икономика, счетоводство, финанси и право.

Професионални компетенции

 • Работа със специализирани среди за програмиране и сървърни езици за програмиране на интернет приложения;
 • Работа с различни видове интернет приложения;
 • Оформяне на дизайн на интернет приложения и избор на подходящи цветови схеми и шрифтове;
 • Структуриране и организиране на текстова информация в бази от данни;

Реализация

 • Собствен бизнес;
 • Семеен бизнес;
 • Софтуерни компании;
 • Фирми от IT сектора;
 • Сферата на услугите;
 • Счетоводни къщи и банки;
 • Администриране на електронни магазини.

По време на своето обучение учениците усвояват знания, свързани с управлението и създаването на уеб сайт, основни програмни езици, бази от данни, начините за онлайн разплащания, графични програми за създаване на изображения (анимирани изображения, бутони, логота и банери), икономика на предприятието, финанси, счетоводство, маркетинг.

Партньорства:

Партньори в урочната, в извънкласната и в работата по проекти са:

 • Русенски университет;
 • Административен съд –Русе;
 • Международно дружество „Елиас Канети“;
 • ЮНЕСКО;
 • Русенска търговско-индустриална камара;
 • Фондация „ Русе- град на свободния дух“;
 • НАП – Русе;
 • ОББ – Русе;.

Клубна дейност в гимназията:

Учениците в ПГИУ „Елиас Канети“ могат да развиват творческото си мислене и артистичните си умения в различни занимания по интереси:

 • Театрално студио „Метафора“;
 • Вокална група към гимназията;
 • Дебати на английски език;
 • „Проекти“;
 • Клуб „Математика 9 клас“;
 • Клуб „Икономика и училищна памет“;
 • Клуб „Волейбол“;

Училището днес:

 • е съвременно училище, с богата динамична история, което осигурява на своите възпитаници условия да събират знания и развиват умения, да ги прилагат на практика и да осъществяват своите мечти.
 • гарантира на завършилите гимназията професионална реализация във всички сфери на стопанската практика и възможности за стартиране на свой собствен бизнес;
 • е единствено в града и в региона, което предлага професионална икономическа подготовка на специалисти със средно образование;
 • професиите, по които се обучават учениците, отговарят на приоритетите в икономическото развитие на русенска област.
Сподели: