ПГО "Недка Иван Лазарова" - Русе вече пета учебна година реализира ефективно дейности по проекта на МОН "Подкрепа за дуалната система на обучение"

ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе вече пета учебна година реализира ефективно дейности по проекта на МОН „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе вече пета учебна година реализира ефективно дейности по проекта на МОН „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Училището е водещо в страната за прилагането на дуалната система на образование – учене чрез работа.

Реализираните дейности в рамките на проекта през учебната 2022/2023 г. са следните:

1. Поддейност 1.1. „Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение“

Единадесет педагогически специалисти от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участваха в обучение на тема: „Нови техники и технологии за работа с 3D модели и 3D принтиране“. Теоретичните часове бяха проведени в Русенски университет „Ангел Кънчев“, а практическото обучение бе проведено в „Геяна“ ООД – партнираща фирма на гимназията.

2. Поддейност 1.2. „Закупуване на оборудване и материали за целите на дуалното обучение, вкл. на работни и предпазни облекла и лични предпазни средства“

За учениците от VIII б, VIII г, X б класове бе осигурено работно облекло, съгласно младежките им вкусове.

3. Поддейност 1.3. „Разработване/закупуване на учебни помагала и материали за специфична професионална подготовка и ключови компетентности на ниво училище“

От учители по професионална подготовка и със съдействието на представители на бизнеса бе дигитализирано учебно съдържание чрез изработване на:

• Учебно помагало по Технология на облеклото (Учебна практика)

• Алгоритми за изработване на дамски облекла

• Работни листи за избор на модели на дамски и мъжки облекла

4. Поддейност 3.1. „Предоставяне на подкрепа за ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение, посредством участия в „пробно стажуване“ в партниращо предприятие“

• VIII б клас – първо пробно стажуване в „Геяна“ ЕООД, второ – в „БТБ България“ АД

• VIII г клас – първо и второ пробно стажуване в „Бадер България“ КД

• X б клас – трето пробно стажуване в „Бадер България“ КД, четвърто – в „Арев Премиер“ ООД

5. Поддейност 3.2. „Провеждане на допълнителни занимания по чужд език и/или професионална подготовка за ученици, които се обучават в X-ти клас на първи гимназиален етап“:

• X б клас – Допълнителни занимания по чужд език – английски език

• X б клас – Допълнителни занимания по професионална подготовка

6. Поддейност 4.1. „Обучения на наставници в педагогически и методически умения“- Шестнадесет наставници от партниращи фирми преминаха обучение за придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения при работа с обучаваните за осъществяване обучение чрез работа.

7. Поддейност 4.2. Осигуряване на наставници за провеждане на дуалната система на обучение в предприятията:

• 5 наставници за XI б клас

• 5 наставници за XII б клас

Опитът на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе в прилагането на дуалната система е добър пример за нуждата от тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на бизнеса.

Сподели: