гимназия селско стопанство тимирязев две могили

ПГСС „К. А. Тимирязев“ – Две могили ще бъде обновена със средства по ОПРР

Нови седем общински и държавни професионални гимназии ще бъдат обновени и преоборудвани с финансиране по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  Близо 8 млн.лв. са допълнително предвидените средства за ремонт и ново обзавеждане на професионалните училища от национално и регионално значение, осигурени от спестен ресурс и одобрено допълващо финансиране. В тази връзка Управляващият орган на програмата публикува за публично обсъждане  проект за изменение на процедурата „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по която се осигуряват допълнителните средства.  Целта е да се създадат условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в професионалните училища. 

Четири от професионалните гимназии са с в направление ветеринарна медицина, горско стопанство и растениевъдство и животновъдство. С проекти  могат да кандидатстват общините Берковица – за  Лесотехническа професионална гимназия, Две могили – за Професионална гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев“,  Елхово – за Професионална Гимназия по Механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“, Нови пазар  за ремонт на Професионална гимназия по селско стопанство и община Лозница –за Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие „Александър Стамболийски“.  Министерството на образованието и науката може да подаде проект за финансиране на ремонтни дейности в  Професионална гимназия по облекло „Ана Май“ в Пловдив и Професионална гимназия по електроника и енергетика- Банско.

Проектът на изменение на Насоките за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu.   Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 16.01.2020 г. (включително), по официален път или на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg, както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 2020.

Сподели:

Още новини от деня