семерджиево-надпис

Пенсионерският клуб в Семерджиево ще бъде в нова общинска сграда

В Община Русе е постъпила докладна записка от г-жа Мюжгян Халилова – Кмет на с. Семерджиево, с което изразява желание за предоставяне за безвъзмездно управление на едноетажна масивна сграда №502.317.3, със застроена площ 120 кв.м., разположена в поземлен имот №502.317 по кадастралния план на с. Семерджиево, Община Русе, а по регулационния и застроителен план на населеното място представлява урегулиран поземлен имот I-317, в квартал, ЕКАТТЕ: 66158, с площ 2971 кв.м., намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, отреден за Обществено застрояване, предмет на Акт за частна общинска собственост №10868/11.09.2023 г., вписан под №128, том 29, н.д.6022, дв.вх. 10755, вх. №11051 от 14.09.2023 г. по описа на Службата по вписванията – Русе.

Сградата ще се използва за пенсионерски клуб.

Днес Общински съвет – Русе даде своето съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на Кметство – с. Семерджиево, едноетажна масивна сграда №502.317.3, със застроена площ 120 кв.м., разположена в поземлен имот №502.317 по кадастралния план на с. Семерджиево, Община Русе, а по регулационния и застроителен план на населеното място представлява урегулиран поземлен имот I-317, в квартал, ЕКАТТЕ: 66158, с площ 2971 кв.м., намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, отреден за Обществено застрояване, предмет на Акт за частна общинска собственост №10868/11.09.2023 г., вписан под №128, том 29, н.д.6022, дв.вх. 10755, вх. №11051 от 14.09.2023 г. по описа на Службата по вписванията – Русе.

Сподели: