“Пенчев 99“ ЕООД ще закупи 3.5 декара общински имот в Червена вода

В Община Русе е постъпило заявление вх. №ОИ-01-10/01.07.2022 г. от “Пенчев 99“ ЕООД, БУЛСТАТ 206888218, представлявано от управителя Димитър Бончев Пенчев, с искане за закупуване на общински поземлен имот с идентификатор 80460.8.261 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, одобрени със Заповед РД-18-891/30.03.2018 г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия картография и кадастър, находящ се в землището на с. Червена вода, местност „Гьола“, с площ от 3 501 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект.

За имота е съставен АЧОС №10691/10.02.2023 г., вписан под №84, том 4, Н.Д. 829, ДВР 1532, вх. рег. №1561 от 16.02.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе и Акт №10848/13.07.2023 г. за поправка на АЧОС №10691/10.02.2023 г., вписан под №25, том 23, Н.Д. 4654, ДВР 8444, вх. рег. №8698 от 21.07.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

Съгласно Н.А. №173/23.05.2022 г. за покупко-продажба на недвижим имот, том I, рег. №1530, дело №115/2022 г. по описа на нотариус рег. №433 на НК с район на действие РС – Русе, „ПЕНЧЕВ 99“ ЕООД, представлявано от управителя Димитър Пенчев, е собственик на построените в имота шест броя сгради, представляващи ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА, а именно:

1. Сграда с идентификатор 80460.8.261.1, със застроена площ от 57 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Селскостопанска сграда;

2. Сграда с идентификатор 80460.8.261.2, със застроена площ от 115 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Селскостопанска сграда;

3. Сграда с идентификатор 80460.8.261.3, със застроена площ от 220 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Селскостопанска сграда;

4. Сграда с идентификатор 80460.8.261.4, със застроена площ от 227 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Селскостопанска сграда;

5. Сграда с идентификатор 63427.8.261.5, със застроена площ от 15 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Селскостопанска сграда;

6. Сграда с идентификатор 80460.8.261.6, със застроена площ от 101 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Селскостопанска сграда.

За законността на сградите управителя на дружеството е представил възстановен инвестиционен проект с приложена строителна документация, одобрени от Главния архитект на Община Русе. Изградените сгради, собственост на „ПЕНЧЕВ 99“ ЕООД, отговарят на изискванията, установени в хипотезата на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

Пазарната стойност на общинския имот – предмет на заявителския интерес, определена от лицензиран оценител при спазване на разпоредбата на чл. 31, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, е в размер на 111 277,00 лева.

Нормативната стойност на имота, определена съгласно Решение №964/16.09.2010 г. на Общински съвет – Русе за минимални цени при разпореждане с общински имоти е в размер на 95 616,62 лева.

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение издадено от Дирекция МДТ при Община Русе, е в размер на 8 962,60 лева.

В свое заседание Комисията по общинска собственост с Протокол №39/13.06.2023 г. дава своето съгласие за продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 80460.8.261 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, одобрени със Заповед РД-18-891/30.03.2018 г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия картография и кадастър, находящ се в землището на с. Червена вода, местност „Гьола“, с площ от 3 501 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, предмет на АЧОС №10691/10.02.2023 г. и Акт №10848/13.07.2023 г. за поправка на АЧОС №10691/10.02.2023 г., по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинска собственост, след решение на Общински съвет – Русе.

Становището на Кмета на Кметство – с. Червена вода, относно продажбата на общинския имот, е положително.

Предложеното разпореждане е включено в „Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти през 2024 година“.

Предстои през този месец ОбС – Русе да даде своето съгласие за продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 80460.8.261 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, одобрени със Заповед РД-18-891/30.03.2018 г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия картография и кадастър, находящ се в землището на с. Червена вода, местност „Гьола“, с площ от 3 501 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, предмет на АЧОС №10691/10.02.2023 г., вписан под №84, том 4, Н.Д. 829, ДВР 1532, вх. рег. №1561 от 16.02.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе и Акт №10848/13.07.2023 г. за поправка на АЧОС №10691/10.02.2023 г., вписан под №25, том 23, Н.Д. 4654, ДВР 8444, вх. рег. №8698 от 21.07.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на „ПЕНЧЕВ 99“ ЕООД, ЕИК: 206888218, представлявано от управителя Димитър Пенчев, на цена от 111 277,00 лв. (сто и единадесет хиляди двеста седемдесет и седем лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

30% от постъпленията от продажбата да се използват за дейности, предвидени в чл. 52, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

Сподели: