община русе

Пералня, сушилня и гладачно ще се обособят в бившия Дом за медико – социални грижи за деца

Община Русе си поставя за основна цел да бъдат подобрени условията на живот на лицата, настанени в социалните услуги на територията на община Русе, чрез създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги.  Предвижда се да бъде извършен основен ремонт и да бъдат оборудвани и преаранжирани помещения, общинска собственост в сградата за бившия Дом за медико – социални грижи за деца с адрес град Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров“ №20. В тях ще се обособят следните зони: приемна, пералня, сушилня, гладачно, места за приемане и за връщане на изпраните артикули. Отделно от тях ще се изгради санитарен възел и помещения за наетия персонал. Ще бъде закупено и монтирано необходимото обзавеждане и оборудване.

Преки ползватели на социалните услуги ще бъдат 436 лица настанени в  Дом за стари хора „Възраждане”, Дом за пълнолетни лица с дeменция „Приста“ и Дом за пълнолетни лица с физически увреждания  „Милосърдие“, както  и потребители от другите социални услуги на територията на Община Русе. В настоящия момент прането в специализираните институции се възлага на външни доставчици чрез обществени поръчки по реда на ЗОП.

Във връзка с гореизложеното и доклад от Директор на дирекция „Хуманитарни дейности”, кметът на Община Русе предлага на общинските съветници да гласуват корекция в дейност 540 „Дом за стари хора”, §5100 „Основен ремонт”, обект „Пералня на Община Русе в сграда с идент. 63427.4.609.1 /бивш ДМСГД/ с админ. адрес: гр. Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров” №20   за 54440лв. и §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Перални” – 3бр. за             35000лв., обект „Сушилни” – 3бр. за  25000лв., обект „Каландри“ – 2бр. за 20000лв. и обект „Гладачни маси“ – 3 бр. за 15 000 лв.

Средствата от 149 440 лв. се осигуряват от §1030 „Текущ ремонт” на същата дейност.

Сподели: