топлофикация Русе

Печалба от близо 3 млн. лева отчита „Топлофикация Русе“ за 2019 година

Време за прочитане: < 1 мин.

Съгласно представения от „Топлофикация Русе“ ЕАД предварителен годишен финансов отчет за 2019 г. текущият финансов резултат е печалба в размер на 3 218 хил. лв., при печалба от 1 902 хил. лв. за предходната година.
От анализа на данните съдържащи се в Отчета за дохода, могат да бъдат направени следните изводи:

 • Нетните приходи от продажби за 2019 г. бележат ръст спрямо предходната година с 0,5%;
 • Общите разходи от оперативната дейност намаляват с 8,6%.
  Коефициентът на обща ликвидност за 2019 г. е 1,19, което означава, че дружеството разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения.
  Съотношението собствен капитал и дълготрайни активи за текущата година е 1,38, което означава, че дружеството може да осигури собствен финансов ресурс, с който да обезпечи
  финансиране в нови нетекущи активи.
  Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви за текущата година е 0,51, което означава, че дружеството не разполага с необходимите собствени
  средства за обезпечаване обслужването на дългосрочните и краткосрочните си задължения.
  Финансовата структура на дружеството в края на 2019 г. е 34% собствен капитал и 66% привлечени средства, а в края на 2018 г. е 42% собствен капитал и 58% привлечени средства.
  Дружеството е представило към годишния финансов отчет за 2019 г. справки по ЕССО за целите на регулирането в съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 3 от ЗЕ. От
  представената информация е видно, че през 2019 г. приходите за дейността бележат ръст, спрямо предходната година с 1 321 хил. лв., в т. ч. от топлинна енергия 1 961 хил. лв.
Сподели:

Още новини от деня