кмет Две могили

Планът за интегрирано развитие на община Две могили 2021 – 2027 г. е предложен за обществено обсъждане

Планът за интегрирано развитие на община Две могили 2021 – 2027 г. е предложен за обществено обсъждане.

Според Закона за регионално развитие / в сила от 31.08.2008 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 март 2020 г./, системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие обхваща: 1. Национална концепция за регионално и пространствено развитие; 2. Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2; 3. План за интегрирано развитие на община (ПИРО). В съответствие с чл.13, ал.1 от Закона за регионално развитие (ЗРР), Планът за интегрирано развитие на община Две могили определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за планиране и общия устройствен план на общината. Съгласно чл. 13, ал.2 ЗРР, Планът за интегрирано развитие на общината осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия. Планът за интегрирано развитие на община Две могили като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията. Той интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на общината и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. Основен подход при разработването на Плана е прилагането на интегрирания подход на развитие, т.е. подход на тясна координация на различните публични политики и на различните секторни дейности за въздействие на базата на местните специфики. Пазарът на труда, заетостта, транспортното обслужване, качеството на околната среда, образованието, здравеопазването и множество други социални елементи си взаимодействат, за да окажат влияние на икономическото развитие. Макар всяка от тези сфери да има своите собствени цели, приоритети и бюджети, Планът за интегрирано развитие на община Две могили съдържа общи приоритети за тези сфери, доколкото тези институционално отделни елементи си въздействат взаимно. Принципът на интегрирания подход е водещ при разработването на ПИРО и съответно прилаган по отношение на всяка част от неговата структура. Планът за интегрирано развитие на община Две могили е изработен за цялата територия на общината, като са определени зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини,

Планът за интегрирано развитие на община Две могили съдържа:

1. анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на общината;

2. цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021 – 2027 г;

3. зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини;

  1. мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия; 5. партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност; 6. индикативен списък на важни за общината проектни идеи с проектобюджети и оптимален график на изпълнение; 7. обща оценка на необходимите ресурси за реализация на плана, конкретизирана по години съобразно оптималния график за изпълнение на важните за общината проектни идеи; 8. програма за реализиране на плана за интегрирано развитие на общината; 9. необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на плана. При разработването на Плана за интегрирано развитие на община Две могили са използвани подходи, методи и принципи, които гарантират в значителна степен съответствието на този стратегически документ с нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в България. В тази връзка той е синхронизиран с предвижданията на Националната концепция за пространствено развитие 2013 – 2025 г. (актуализация 2019 г.) и с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион на планиране за периода 2021 – 2027 г. Освен това, Планът е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на общината. Планът за интегрирано развитие на община Две могили е разработен и в съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г. и с изискването този документ да допринася в максимална степен за постигането на цел 5 на кохезионната политика: „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“. Планът за интегрирано развитие на Община Две могили за периода 2021 – 2027 г. е разработен също в съответствие с Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от м. март 2020 г., определящи унифицирани процедури за изработване, оценка, одобряване и прилагане на плановете за интегрирано развитие на община.
    Планът за интегрирано развитие на община Две могили 2021-2027 г. има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия.

План за интегрирано развитие на Община Две могили 2021 -2027.

Сподели:

Още новини от деня