COVID-19

План за действие при нарастване на случаите на COVID – 19 бе приет от Община Русе

В Община Русе бе свикана среща с директорите на домове за стари хора и ръководителите на социални услуги за деца и възрастни на територията на общината, във връзка с нарастващия брой на заразените с COVID-19 у нас. По данни на Интерактивната карта на регистрираните случаи и зоните на заболеваемост към 20 юли положителните проби в област Русе са 120 на 100000,  поради което попадаме в жълтата зона.

На срещата, организирана от заместник – кмета Енчо Енчев, присъстващите се запознаха с актуализирания на 14 юли от Министерския съвет Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19. Основните цели на дейностите, разписани в документа, са да се ограничат заболяемостта и смъртността, да се намали натоварването върху здравната система в страната, както и да се създаде адекватна организация за своевременно предприемане на необходимите действия за недопускане на евентуално масово разпространение на коронавирусната инфекция.

В Плана са определени общо 5 етапа, като за всеки са разписани противоепидемичните мерки, които да бъдат въвеждани на областно или национално ниво. Етапите и мерките се определят въз основа на ясен математически модел, отчитащ 14-дневната заболеваемост по региони и процента на заетост на неинтензивни и интензивни болнични легла.

 Според данните Русе попада сред мерките, посочени в етапи 0-1, и е необходимо да се прилагат, за да се предотврати последващо епидемично разпространение на COVID-19, както следва:

1.  носене на защитна маска за лице в обектите за предоставяне на социални услуги;

2.   спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м;

3.   хигиена на ръцете и дезинфекция на повърхности, редовно проветряване;

4. провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и недопускане на персонала на работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

Енчо Енчев изиска от присъстващите да се актуализират разработените планове за COVID-19, да се издадат необходимите заповеди и стриктно да се следят за спазване на противоепидемичните мерки с цел ограничаване на заболеваемостта.

Сподели: