Пленумът на ВСС ще реши дали да разкрие свободна щатна длъжност „съдия“ в РАС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт, предлага Пленумът на ВСС да съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една свободна щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Варна, считано от 01.07.2019 г.

На същите основания се предлага Пленумът да разкрие една свободна щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Русе, считано от 01.07.2019 г.

Предложението се внася в заседание на Пленума на ВСС, насрочено на 27.06.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

Предложение за трансформиране на длъжността е направено от Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд. То е мотивирано с чувствителното увеличение на броя на делата, постъпващи в Административен съд – Русе, след промяната на местната подсъдност на делата, разглеждани по реда на ДОПК и по реда на АПК. Същевременно преценка на натовареността на Административен съд – Варна, показва, че за съда няма да бъде пречка исканото съкращаване на една освобождаваща се щатна длъжност за съдия.

Сподели:

Още новини от деня