Повече сепарирани отпадъци и по-малко на депо в Русе

Повече сепарирани отпадъци и по-малко на депо в Русе

С 16 хиляди тона нараства количеството на постъпилите за отсортиране битови отпадъци от Община Русе през последната година. Повече са и тези, предадени за последващо рециклиране, като най-голям от тях е делът на хартиените и картонените опаковки. За това спомага въведеното през 2020 година ново работно време на Инсталацията за предварително третиране на битовите отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, което позволява повече маси да постъпват в нея от организираното сметосъбиране. Стремежът на Община Русе е след сключването на новия договор за предварително третиране на битовите отпадъци да се увеличат отсортираните и поетапно да намалеят депонираните такива, както и да бъдат постигнати целите съгласно Закона за управление на отпадъците.

Именно през 2020 г. е отбелязано и най-малкото количество депонирани отпадъци в Регионално депо-Русе за последните 14 години. Положителен резултат е, че през 2020 г. те са били със 7 000 тона по-малко в сравнение с предходната година.

Продължават и дейностите по почистване и предотвратяване на образуването на нерегламентирани сметища на общински терени. През миналата година ОП „Паркстрой“ е изнесло 1 960 т. отпадъци от 51 нерегламентирани сметища, което струва на русенци 250 000 лв. Повечето терени не са били почиствани с години, като само от местността „Пухлево дере“ са събрани 1 015 т. отпадъци и са санкционирани 30 нарушители. За да се ограничат порочните практики, местната управа постави и видеонаблюдение на проблемните места, спомагащо за установяване самоличността на нарушителите.

Община Русе насърчава разделното събиране на отпадъци от опаковки и съветва гражданите да избягват изхвърлянето на битови отпадъци от дома си в кошчетата на детските площадки, парковете, централните градски части и спирките на градския транспорт.

Сподели: