Ветово-община-1

Подготвена е делба за имот, представляващ спортно игрище във Ветово

Предстои одобряване на задание и разрешаване за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) – делба на ПИ 450 кв. 182 по регулационния план на гр. Ветово, община Ветово, област Русе, представляващ Спортно игрище. Това ще стане по време на редовното съвместно заседание на постоянните комисии на Общински съвет – Ветово днес.

Сподели: