Община Ветово иска да поднови оборудването и обзавеждането на ДСП - Сеново с проект по фонд "Социална закрила"

Подготвена е нова Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Ветово

Действащата към момента Наредба No 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово е приета с Решение No 457, обективирано в Протокол No 34 от проведено заседание на Общински съвет – Ветово на 29.01.2003 г. От приемането й през 2003 г. до момента наредбата е изменяна и допълвана многократно в съответствие с измененията в нормативната уредба – общо 27 изменения и допълнения. В резултат на множеството частични промени и допълнения през годините много
от текстовете са усложнени, двусмислени, противоречат на изискването за ясна, кратка и точна формулировка и са неправилно структурирани. Следствие на множеството изменения съществуват препратки към отменени текстове. Освен това значителна част от разпоредбите в действащата Наредба No8 са атакувани и отменени от административен съд, като незаконосъобразни. Част от разписаните услуги не се предоставят, а много от тях не
съответстват като наименование на вписаните в Регистъра на услугите, една от целите на който е уеднаквяване на наименованията и вида на предоставяните услуги в администрациите. Обхватът на разписаните такси и цени на услуги е неактуален – не са разписани много услуги, които се предоставят. За привеждане на наредбата в съответствие с актуалната нормативната уредба е необходимо да бъдат направени изменения в много тестове, в тяхната логическа последователност, да се премахнат ненужни и да се създадат нови норми, да се обособят нови глави и раздели, което води до промяна в структурата на наредбата и в поредността на разпоредбите и ще създаде трудности и объркване при прилагането й. Посочените обстоятелства водят до неотложна необходимост от отмяна на досега действащата наредба и приемането на нова, чиито текстове са прецизирани и съобразени с нормативни актове от по- висока степен, поради което беше взето решение за изработването на настоящия проект на нова Наредба No8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Ветово.

Изготвеният проект на изцяло нова Наредба No 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Ветово предлага обобщаване, систематизиране и актуализация на редица текстове на наредбата, приета през 2003 г., в съответствие с актуалното българско законодателство. Разписани са реда и срока на събиране на таксите и цените на услуги, реда, по който лицата, неползващи услуги през съответната година или през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса, както и реда за освобождаване на отделни категории лица, изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси.


Освен това, в проекта на нова наредба, услугите, предоставяни от общината, са приведени в съответствие с тези, изброени в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация. Извършено е уеднаквяване на наименованията и съдържанието им, като са добавени услуги, които се предоставят, но не са регламентирани от сега действащата наредба, и са премахнати услуги, които не се извършват от общинската администрация.


С предлагания проект на наредба част от таксите и цените на услуги, включени в самата наредба, са изнесени като приложения по видове такси, което значително ще улесни гражданите при търсене на информация и администрацията при осъществяване на дейността си. Стойността на всяка услуга е формирана при спазване принципите, посочени в чл.8 от ЗМДТ и цели възстановяване на пълните разходи за извършване на услугата. В голяма част размерът на таксите и цените на предоставяни от Община Ветово услуги остават непроменени, поради което се приема съществуващата досега аргументация за определяне на техния размер. Друга част от
таксите и цените на услуги са променени, съобразно промените в икономическата обстановка, адекватността на предлаганите услуги със сходен вид услуги, обхвата на работата и необходимото време за изпълнение по съответното административно производство.

Цели, които се поставят с приемането на нова Наредба No 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Ветово.


Проектът за нова Наредба No 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Ветово цели съдържанието на същата да бъде в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен, постигане на ясна регламентация в уредбата на обществените отношения, касаещи предоставянето на административни услуги, както и тяхното по-добро систематическо подреждане. С извършените структурни промени в наредбата, обособените нови глави и раздели, и промяната
в поредността на разпоредбите се цели улесняване на гражданите при търсене на информация и на администрацията при осъществяване на дейността си. Като продължение на това, проектът на наредба цели актуализация и уеднаквяване на услугите, изброени в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация, с предоставяните от Община Ветово административни услуги. Също така се внася ясен регламент относно реда и отговорните лица, които определят и събират съответните такси и
цени на услуги и предоставени права. Прецизирането и доизясняването на разпоредбите и промените в поредността им има за цел по-добра логическа и смислова последователност и по- ясна регламентация на реда, по-който се определят размерите на таксите, както и реда и начина, по който лицата могат да се освобождават от заплащането им.
Цените на услуги са разработени при съобразяване разходваните средства за обезпечаване на предоставянето им, като се цели те да покриват доколкото е възможно себестойността на услугите и разходите по предоставянето им. Изключение правят услугите със социален характер, предоставяни от Община Ветово, при които се цели по-голяма част от населението да може да ползва тези услуги и да има възможност да заплаща съответните такси.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата Наредба No 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Ветово.

За прилагане на новата нормативна уредба не са необходими финансови и други средства, различни от тези, осигуряващи прилагането на сега действащата наредба. Голяма част от промените в наредбата са структурни и прецизират и доизясняват съществуващите разпоредби, а въведените нови раздели се отнасят до услуги, които са извършвани и до сега от общинската администрация, но не са били регламентирани в наредбата. В тази връзка не се предвижда допълнителен човешки, административен и материален ресурс.

Очаквани резултати от приемането на новата Наредба No 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Ветово:


Очакванията са свързани с привеждане в съответствие на Наредба No 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Ветово с действащото законодателство на Република България, по-добра организация на работата на общинската администрация, посредством оптимална систематизация и ясна формулировка на предоставяните услуги, достъпност и подобряване качеството на предоставяните услуги и осигуряване на по-ефективно изпълнение на приходната част на
общинския бюджет.


Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.


Предлаганият проект на Наредба No 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Ветово, е с правно основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9 във връзка с чл.6, ал.1 и 2 от Закона за местните данъци и такси, както и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс.


Проектът е съобразен с европейското, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Проект на нова Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Ветово

В съответствие с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуването на проекта да направят писмени предложения и да изразят становища по него. Те могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Ветово и Общински съвет – Ветово или изпратени на e-mail адреси: vetovo@vetovo.bg; obs_vetovo_2015@abv.bg.

Сподели: