езеро-Лесопарк

Подготвена е подмяна на сензора за измерване на водното ниво на телеметричната точка за контрол на нивото на язовирната стена в с. Николово

Възникнала е необходимост от подмяна на сензора за измерване на водното ниво на телеметричната точка за контрол на нивото на язовирната стена в с. Николово на съществуващата система на Община Русе за контрол на критичната инфраструктура от наводнения.

В тази връзка кметът на Община Русе Пенчо Милков предлага на общинските съветници да одобрят по време на редовното си заседание в края на този месец корекция в бюджета за настоящата година на Общината с включване на нов обект в Инвестиционната програма в държавна дейност 282 „Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“, §52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект: „Ултразвуков сензор за измерване на водното ниво“ за 2286 лв. Средствата се осигуряват от §10-15 „Материали“ на същата дейност. В доклад, гореописаното е аргументирано с констатирано съществено разминаване между показанията, които отчита системата и реалното водно ниво на язовира.

Сподели: