магазин

Подготвена е приватизация на общински имот на ул. „Николаевска“ № 20

С Решение №42/23.01.2020 г. на Общински съвет – Русе е приет Годишния план за приватизация на общинска собственост /ГПП/ през 2020 г. Като т. 2.10 в ГПП е включена ½ ид. ч. от поземлен имот, който се използва за стопански цели, с адрес в гр. Русе, ул. „Николаевска“ №20.

Обектът е частна общинска собственост и представлява ½ ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 63427.2.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, целият с площ 210 кв. м., равняващи се на 25,20 кв. м., заедно с ½ ид. ч. от:

– самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.19.1.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри на град Русе, намиращ се в сграда №1, етаж 1, целият със застроена площ 50,10 кв. м., с предназначение: за търговска дейност и прилежащи 15,6% ид. ч. от общите части на сградата и маза, цялата със застроена площ 59 кв. м. и

– самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.19.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, намиращ се в сграда №1, етаж 1, целият със застроена площ 27,15 кв. м., с предназначение: за търговска дейност и прилежащи 8,4 ид. ч. от общите части на сградата, с адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска“ №20, предмет на АОС №9002/22.02. 2019 г.

За започването на процеса по продажба по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол е необходимо да се открие процедура за приватизация на посочения по-горе обект. Съгласно чл. 9, т. 5 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет – Русе, Комисията по приватизация и следприватизационен контрол дава становище по предложенията за откриване на процедура за приватизация.

Комисията по приватизация и следприватизационен контрол (КПСК) на свое заседание разгледа и обсъди предложението да се открие процедура за приватизация на гореописания общински обект.

Последващите действия са:

  • възлагане изготвянето на приватизационна оценка и информационен меморандум от лицензиран оценител, съгласно „Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейност, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия“;
  • разглеждане и приемане от КПСК на изготвената приватизационна оценка и информационен меморандум и предложение за извършване на продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общинския имот;
  • внасяне на проект на предложение до Общински съвет – Русе за извършване на продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имота.

Днес общинските съветници в Русе гласуваха за предстоящата приватизация.

Сподели:

Още новини от деня