Жилфонд-1

Подготвена е продажбата на 2 апартамента – общинска собственост в Русе, цените са почти пазарни

В чл. 33, ал. 3 и ал. 4 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост (НУРУЖНННРЖОС), приета с Решение №628/27.05.2005 г. на Общински съвет – Русе, последно изменена и допълнена с Решение №1471/21.09.2023 г., ежегодно по предложение на кмета на общината, общинският съвет определя максимален брой жилища за продажба на наемателите, настанени в тях по административен ред, но не повече от 3% от общия брой на жилищата, включени в Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.

С Решение №645 по протокол №26/14.10.2021 г., Общински съвет – Русе е определил продажба на 48 броя жилища от включените в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба №6, без къщите, определени за настаняване.

В изпълнение на Решение №877, прието с протокол №32/19.04.2022 г. и допълнено с Решение №997 по протокол №36/14.07.2022 г., Решение №1053 по протокол №39/13.09.2022 г., Решение №1142 по протокол №43/13.12.2022 г., Решение №1287 по протокол №47/20.04.2023 г., Решение №1410 по протокол 50/13.07.2023 г. и Решение №1471 по протокол №52/21.09.2023 г. на Общински съвет – Русе, е утвърден и изменен „Списък на жилищата за продажба“ на 48 броя жилища. При връчване на заповедите за продажба след влязло в сила Решение №1471/21.09.2023 г., 2 (двама) от наемателите са декларирали отказ от правото на закупуване на жилищата, поради липса на финансова възможност. Съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 5 от Наредба №6 УРУЖНННРЖОС, когато преписката бъде прекратена, жилищните имоти се връщат / преместват от списъка на общинските жилища, отредени за продажба в списъка за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.

Съгласно разпоредбата на чл. 33, ал. 6 от Наредба №6 УРУЖНННРЖОС, когато няколко заявителя (жилища) са получили еднакъв брой точки и с тях се надхвърля максимално определения брой жилища за продажба, комисията по чл. 6 от същата наредба ги подрежда в низходящ ред чрез жребий.

В тази връзка на 28.03.2023 г., в присъствието на помощник-нотариус Нели Узунова от кантората на нотариус Георги Георгиев с рег. №221 на Нотариалната камара, се проведе жребий за жилищата получили 52 точки от позиция №68 до позиция №80 включително от Списъка на класирани общински жилища за продажба, участващи в класирането за закупуване на общински жилища, съобразно получения брой точки по критериите по чл. 33, ал. 5 от Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС на ОбС Русе. Със становище по Протокол №4/28.03.2023 г. е определено на първите четирима от жребия да се продадат обитаваните от тях жилища, а с Протокол №7/30.05.2023 г. комисията е утвърдила Списъка на жилищата за продажба за класираните от жребия от 5-то място и след това.

Съгласно същия протокол, Комисията по чл. 6 от Наредба №6 УРУЖНННРЖОС е приела при отказ на вече класирани и включени в Списъка за продажби наематели да закупят общинското жилище или не извършат плащанията в определения тримесечен срок от връчване и влизане в сила на заповедта на Кмета на Община Русе, да бъдат предложени класирани от списъка с получени 52 точки, по реда на изтеглянето чрез жребия, и същите да бъда предложени на Общински съвет – Русе.

Към настоящия момент двама от заявителите (жилища), включени в Списъка на класирани общински жилища за продажба са декларирали отказ от правото на закупуване на жилищата, поради липса на финансова възможност при връчване на заповедите на Кмета на Община Русе. Съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 5 от Наредба №6 УРУЖНННРЖОС, когато преписката бъде прекратена, жилищните имоти се връщат / преместват от списъка на общинските жилища, отредени за продажба в списъка за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.

Предвид изложеното, и на основание Протокол №7/30.05.2023 г. на Комисията по чл. 6 от Наредба №6, предлагам да бъде прието допълнение на „Списък на жилищата за продажба“ със следващите от списъка с получени 52 точки по реда на изтеглянето им чрез жребия, които да бъдат предложени на Общински съвет – Русе за продажба, както следва:

1. По Заявление с вх. №94О-66-1/11.02.2022 г. от Нежди Айдънов Ибрямов за закупуване на общинско жилище, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Яна войвода“ №2, бл. „Страхил войвода“, вх. 1, ет. 3, а именно: АПАРТАМЕНТ №3, представляващ самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 63427.7.518.1.8 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 60,73 кв.м., заедно с прилежащите изба №12 с площ от 2,47 кв.м. и 1,520% идеални части от общите части на сградата, предмет на АЧОС №10632/10.11.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе.

Заявителят отговаря на условията по чл. 35, ал. 1 от Наредба №6 и е класиран съобразно чл. 33, ал. 5 и ал. 6 от същата наредба.

Пазарната стойност на гореописания общински имот, определена от лицензиран оценител е в размер на 114 400,00 лева.

Нормативната стойност на имота, определена съгласно Решение №964/16.09.2010 г. на Общински съвет – Русе за минимални цени при разпореждане с общински имоти е в размер на 22 805,00 лева.

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение, издадено от Дирекция МДТ при Община Русе е в размер на 30 436,40 лева.

2. По Заявление с вх. №94С-249-2/18.10.2021 г. от Стела Димитрова Атанасова за закупуване на общинско жилище, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Родина 1 и 2“, ул. „Сърнена гора“ №9, бл. „Вежен“, вх. 3, ет. 8, а именно: АПАРТАМЕНТ №7, представляващ СОС с идентификатор 63427.5.289.3.22 по КККР на гр. Русе, с предназначение: Жилище, апартамент , брой нива на обекта: 1, с площ от 60,49 кв.м., заедно с прилежащите изба №24 с площ от 3,50 кв.м. и 0,616% идеални части от общите части на сградата, предмет на АЧОС №10397/16.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе.

Заявителят отговаря на условията по чл. 35, ал. 1 от Наредба №6 и класиран съобразно чл. 33, ал. 5 и ал. 6 от същата наредба.

Пазарната стойност на гореописания общински имот, определена от лицензиран оценител е в размер на 113 000,00 лева.

Нормативната стойност на имота, определена съгласно Решение №964/16.09.2010 г. на Общински съвет – Русе за минимални цени при разпореждане с общински имоти е в размер на 22 715,00 лева.

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение, издадено от Дирекция МДТ при Община Русе е в размер на 28 554,30 лева.

Съгласно чл. 35, ал. 2, във връзка с чл. 33, ал. 6 от Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС на Общински съвет – Русе, посоченото изменение в списъка, посочено по-горе, приети от комисията, са помощни становища до Кмета на Община Русе, въз основа на което е изготвено настоящото предложение. Включването на апартаментите в Списъка за продажба е съобразено в проекта за решение на Общински съвет – Русе за приемане на списъците на общинските жилища за 2024 г., които ще се разгледат и гласуват на сесията през месец януари 2024 г.

Предлаганите за продажба жилища са включени в проекта на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Русе през 2024 г.

На 25 януари Общинският съвет в Русе ще допълни „Списък на общинските жилища за продажба“ на наемателите, настанени в тях по административен ред, както следва:

2.1. създава нова точка №76 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Яна войвода“ №2, бл. „Страхил войвода“, вх. 1, ет. 3, ап. №3, предмет на АЧОС №10632/10.11.2022 г.;

2.2. създава нова точка №77 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Родина 1 и 2“, ул. „Сърнена гора“ №9, бл. „Вежен“, вх. 3, ет. 8, ап. 7, предмет на АЧОС №10397/16.03.2022 г.

Ще бъде дадено съгласие за извършване на продажби на посочените жилищни имоти – частна общинска собственост, на настанените в тях наематели, както следва:

4.1. СОС с идентификатор 63427.7.518.1.8 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 60,73 кв.м., заедно с прилежащите изба №12 с площ от 2,47 кв.м. и 1,520% идеални части от общите части на сградата, предмет на АЧОС №10632/10.11.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Нежди Айдънов Ибрямов на цена 114400,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

4.2. СОС с идентификатор 63427.5.289.3.22 по КККР на гр. Русе, с предназначение: Жилище, апартамент , брой нива на обекта: 1, с площ от 60,49 кв.м., заедно с прилежащите изба №24 с площ от 3,50 кв.м. и 0,616% идеални части от общите части на сградата, предмет на АЧОС №10397/16.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Стела Димитрова Атанасова на цена 113 000,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

Сподели: