конски плаж къпане русе

Подготвена е проектозаповед за забрана къпането в Дунава, Русенски Лом и др.

Време за прочитане: 2 мин.

Общинa Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт в изпълнение на разпоредбите на Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с Постановление № 182 на МС от 1996 год.

Със заповедта ще се забрани къпането в езерото в местността„Лесопарк Липник”, както и в неохраняеми басейни, открити канали, язовири и по поречието на река Дунав и река Лом и в района на Лимана. Забраната се въвежда с цел предотвратяването на инциденти и опазването на живота и здравето на гражданите.

Писмени предложения и възражения от заинтересованите лица и организации могат да бъдат депозирани в деловодството на Община – Русе в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

Ето и самият проект:

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, aл. 1, т.4 и8 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 4 и чл. 5 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с Постановление № 182 на МС от 1996 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

1.ЗАБРАНЯВАМ къпането в езерото в местността„Лесопарк Липник”, както и в неохраняеми басейни, открити канали, язовири и по поречието на река Дунав и река Лом и в района на Лимана.

2. Задължавам кметовете на населените места да осигурят безопасността на откритите канали, изкопите и микроязовирите, разположени на територията на кметството.

3. През летния сезон от 1 май до 30 октомври стопаните на водните площи по чл. 9, ал. 1 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи да поставят забранителни, предупредителни и информационни знаци, посочени в Приложение № 1 от наредбата.

4. Собствениците или наемателите на басейни на територията на Община Русе да осигурят обзавеждането и поддържането на санитарния режим със съответния медицински персонал и спасителни постове в определените за къпане места.

5. Областният съвет на БЧК и лечебните заведения на територията на Община Русе да оказват съдействие при осигуряването на спасителни и медицински специалисти.

6. Собствениците или наемателите на басейни да осигурят редовното им пълнене с вода, за да се създаде възможност за ползването им през целия сезон от населението.

7. Собствениците на вили и бази за отдих на бреговата ивица на река Дунав да поставят забранителни знаци за къпане и ограничения на терена си.

8. Спортните клубове, развиващи спортно-тренировъчна дейност във водните площи на Лесопарк Липник и река Дунав да предприемат необходимите мерки за обезопасяване на принадлежащите им лодки и катери.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на кметовете на кметства, на зам.-кмета на Община Русе Иван Григоров.

Настоящата заповед да се разгласи чрез средствата за масова информация в Община Русе и да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Сподели:

Още новини от деня