Тенис турнир на РКСЗ излъчи победители

Одобрени са нови цени за ползване на тенис – кортовете в Парка на младежта

 В Общински съвет Русе постъпи мотивирано искане с вх. № 261 от 22.03.2021 г от „Тенис клуб Русе“. Сдружението е лицензирано спортно дружество, член на Българска федерация по тенис, чиято мисия е да популяризира спорта тенис на корт сред гражданите на град Русе, както и да работи за постигането на високи спортни постижения. Към настоящия момент в клуба тренират около 70 деца, а през лятото броят им достига до 100. В своето искане сдружението изразява желание при използването на двата тренировъчни корта – седми и осми корт (находящи се източно от централен корт) да бъде заплащана пакетна цена или цената за почасово ползване да бъде намалена и съобразена със състоянието на тези два корта. Към момента състоянието им е задоволително и позволява същите да се използват за тренировъчни дейности.

Целта на настоящото предложение е гражданите желаещи да използват тези кортове да бъдат стимулирани да използват тенис базата за повече часове. Също така тези кортове биха се използвали и за стартови уроци с най-малките деца, за леки физически тренировки и кондиционни игри на същите.

Сега действащата уредба на Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе регламентира използването на тенис кортовете в Младежки парк по следния начин:

В чл.  59, ал. 1 т.51.1.в е посочено, че за ползване на тенис кортове от граждани на свободен достъп в делнични дни от 8:00 часа до 17:00 часа  се заплаща 6.67 лв. на час, в т. 51.2в. – за ползване на тенис кортове от ученици в делнични дни от 8:00 часа до 17:00 часа – 5.00 лв. на час. И в т. 51.3в. – за ползване на тенис кортове от ученици и граждани на свободен достъп в делнични дни от 17:00 часа до 21:00 часа, както и през целия ден в събота и неделя – 10.00 лв. на час.

Целта на настоящото предложение е 7 и 8 корт да бъдат използвани от лицензирани спортни клубове през делнични и почивни дни като цената е 6.00 лв. на час.

С приемането на предлаганата наредба се цели справедливо и целесъобразно определяне на цената на ползването на общинските имоти при спазването на принципите на равнопоставеност, обоснованост, стабилност, публичност и съгласуваност.

Вследствие на приемането на наредбата се очаква увеличение на приходите в бюджета от събраните цени.

Финансови средства за прилагането на изменението и допълнението към наредбата не са необходими.

Не бе установено настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който е от изключителна компетентност на Общинския съвет. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения.

Съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации, е не по-кратък от 30 дни. С изр. II на същата алинея, законодателят е предоставил правна възможност при изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. Считам, че обществения интерес и започналия тенис сезон на открито изисква своевременното разглеждане на това предложение, чиито благоприятни последици да породят действие възможно най-бързо, споделя Иво Пазарджиев.

Днес общинските съветници в Русе разгледаха предложението на Иво Пазарджиев за Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе,  със следното съдържание:

§ 1.  В глава трета, в чл. 59, ал. 1, се добавя нова точка  51.4в със следния текст:

„51.4в. цена за използване на 7 и 8 корт (източно от централен корт)  през делнични и почивни дни от лицензирани спортни клубове – 5.00 лв. на час.“

§ 2. Настоящата наредба влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК.

Сподели: