Община Две могили с Коледна украса

Подготвени са промени в Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на Община Две могили

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове,

Община Две могили уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 15.04.2021 г. включително на e-mail: obshtina@dvemogili.bg или в Центъра за административното обслужване на Община Две могили.

Сподели: