Подготвено е извършване на продажба на допълнително определени общински жилища в Русе

В чл. 33, ал. 3 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост (НУРУЖНННРЖОС), приета с Решение №628/27.05.2005 г. на Общински съвет – Русе, последно изменена и допълнена с Решение №835/24.03.2022 г., ежегодно по предложение на кмета на общината, общинският съвет определя максимален брой жилища за продажба на наемателите, настанени в тях по административен ред, но не повече от 3% от общия брой на жилищата, включени в Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.

С Решение №645 по протокол №26/14.10.2021 г., Общински съвет – Русе е определил продажба на 48 броя жилища от включените в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба №6, без къщите, определени за настаняване.

В изпълнение на Решение №877, прието с протокол №32/19.04.2022 г. и допълнено с Решение №997 по протокол №36/14.07.2022 г. и Решение №1053 по протокол №39/13.09.2022 г. на Общински съвет – Русе, е утвърден и изменен „Списък на жилищата за продажба“ на 48 броя жилища. При връчване на заповедите за продажба, 2 (двама) от наемателите са декларирали отказ от правото на закупуване на жилищата, поради липса на финансова възможност, а 9 (девет) не са извършили плащанията на дължимите суми и данъци в определения 3-месечен срок от връчване и влизане в сила на заповедите на Кмета на Община Русе. Съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 5 от Наредба №6 УРУЖНННРЖОС, когато преписката бъде прекратена, жилищните имоти се връщат / преместват от списъка на общинските жилища, отредени за продажба в списъка за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.

В свое заседание Комисията по чл. 6 от Наредба №6 определи Списъка на жилищата за продажба по реда на чл. 35, ал. 2 от Наредба №6 УРУЖНННРЖОС и с Протокол №13/20.10.2022 г., е приела допълнение на „Списък на жилищата за продажба“, които да бъдат предложени на Общински съвет – Русе, както следва:

1. По Заявление с вх. №94П-5783-1/10.11.2021 г. от Панайот Енев Петров за закупуване на общинско жилище, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Мермер камък“ №17, бл. „Мермер камък“, вх. 3, ет. 2, а именно: АПАРТАМЕНТ №8, представляващ самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 63427.4.312.3.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 37,20 кв.м., заедно с прилежащите изба №7 с площ от 2,70 кв.м. и 0,967% идеални части от общите части на сградата, предмет на АЧОС №10365/08.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе.

Заявителят отговаря на условията по чл. 35, ал. 1 от Наредба №6 и е класиран съобразно чл. 33, ал. 5 и ал. 6 от същата наредба.

Пазарната стойност на гореописания общински имот, определена от лицензиран оценител е в размер на 42 100,00 лева.

Нормативната стойност на имота, определена съгласно Решение №964/16.09.2010 г. на Общински съвет – Русе за минимални цени при разпореждане с общински имоти е в размер на 11 641,00 лева.

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение, издадено от Дирекция МДТ при Община Русе е в размер на 9 304,10 лева.

2. По Заявление с вх. №94И-4798-2/19.10.2021 г. от Иван Маринов Чехларов за закупуване на общинско жилище, с административен адрес гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Доростол“ №156, бл. „Охрид“, ет. 4, а именно: АПАРТАМЕНТ „А“, представляващ СОС с идентификатор 63427.1.126.1.18 по КККР на гр. Русе, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 61,90 кв.м., заедно с прилежащите изба №15 с площ от 3,33 кв.м. и 1,358% идеални части от общите части на сградата, предмет на АЧОС №9312/25.07.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе.

Заявителят отговаря на условията по чл. 35, ал. 1 от Наредба №6 и класиран съобразно чл. 33, ал. 5 и ал. 6 от същата наредба.

Пазарната стойност на гореописания общински имот, определена от лицензиран оценител е в размер на 88 500,00 лева.

Нормативната стойност на имота, определена съгласно Решение №964/16.09.2010 г. на Общински съвет – Русе за минимални цени при разпореждане с общински имоти е в размер на 27 119,00 лева.

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение, издадено от Дирекция МДТ при Община Русе е в размер на 34 645,20 лева.

3. По Заявление с вх. №94А-10180-1/18.11.2021 г. от Айнур Джевдет Неджатиева за закупуване на общинско жилище, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №22, бл. „Балчо войвода“, вх. 3, ет. 2, а именно: АПАРТАМЕНТ №7, представляващ СОС с идентификатор 63427.7.543.8.49 по КККР на гр. Русе, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 59,37 кв.м., заедно с прилежащите изба №7 с площ от 2,58 кв.м и 1,426% идеални части от общите части на сградата, предмет на АЧОС №9576/06.12.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе.

Заявителят отговаря на условията по чл. 35, ал. 1 от Наредба №6 и класиран съобразно чл. 33, ал. 5 и ал. 6 от същата наредба.

Пазарната стойност на гореописания общински имот, определена от лицензиран оценител е в размер на 72 400,00 лева.

Нормативната стойност на имота, определена съгласно Решение №964/16.09.2010 г. на Общински съвет – Русе за минимални цени при разпореждане с общински имоти е в размер на 22 294,00 лева.

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение, издадено от Дирекция МДТ при Община Русе е в размер на 18 437,70 лева.

4. По Заявление с вх. №94Л-3439-1/18.10.2021 г. от Лиляна Манолова Николова за закупуване на общинско жилище, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Изола планина“ №13, бл. „Ловеч“, вх. 1, ет. 1, а именно: АПАРТАМЕНТ №1, представляващ СОС с идентификатор 63427.4.315.1.1 по КККР на гр. Русе, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 77,75 кв.м., заедно с прилежащите изба №5 с площ от 3,65 кв.м и 1,746% идеални части от общите части на сградата, предмет на АЧОС №10622/01.11.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе.

Заявителят отговаря на условията по чл. 35, ал. 1 от Наредба №6 и класиран съобразно чл. 33, ал. 5 и ал. 6 от същата наредба.

Пазарната стойност на гореописания общински имот, определена от лицензиран оценител е в размер на 100 800,00 лева.

Нормативната стойност на имота, определена съгласно Решение №964/16.09.2010 г. на Общински съвет – Русе за минимални цени при разпореждане с общински имоти е в размер на 24 330,00 лева.

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение, издадено от Дирекция МДТ при Община Русе е в размер на 17 724,20 лева.

5. По Заявление с вх. №94Р-4990-1/25.10.2021 г. от Румен Георгиев Таралезов за закупуване на общинско жилище, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Изола планина“ №11, бл. „Изола планина“, вх. 3, ет. 7, а именно: АПАРТАМЕНТ №8, представляващ СОС с идентификатор 63427.4.313.3.20 по КККР на гр. Русе, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 37,20 кв.м., заедно с прилежащите изба №15 с площ от 2,70 кв.м и 0,918% идеални части от общите части на сградата, предмет на АЧОС №10623/01.11.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе.

Заявителят отговаря на условията по чл. 35, ал. 1 от Наредба №6 и класиран съобразно чл. 33, ал. 5 и ал. 6 от същата наредба.

Пазарната стойност на гореописания общински имот, определена от лицензиран оценител е в размер на 42 100,00 лева.

Нормативната стойност на имота, определена съгласно Решение №964/16.09.2010 г. на Общински съвет – Русе за минимални цени при разпореждане с общински имоти е в размер на 11 641,00 лева.

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение, издадено от Дирекция МДТ при Община Русе е в размер на 9 019,30 лева.

6. По Заявление с вх. №94Г-1368-1/02.11.2021 г. от Ганка Петрова Димитрова за закупуване на общинско жилище, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Родина 1 и 2“, ул. „Чипровци“ №24, бл. „Фридрих Енгелс – Б“, вх. 2, ет. 1, а именно: АПАРТАМЕНТ №4, представляващ СОС с идентификатор 63427.5.598.5.2 по КККР на гр. Русе, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 71,20 кв.м., заедно с прилежащите изба №14 с площ от 3,49 кв.м и 1,576% идеални части от общите части на сградата, предмет на АЧОС №10385/15.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе.

Заявителят отговаря на условията по чл. 35, ал. 1 от Наредба №6 и класиран съобразно чл. 33, ал. 5 и ал. 6 от същата наредба.

Пазарната стойност на гореописания общински имот, определена от лицензиран оценител е в размер на 94 230,00 лева.

Нормативната стойност на имота, определена съгласно Решение №964/16.09.2010 г. на Общински съвет – Русе за минимални цени при разпореждане с общински имоти е в размер на 26 737,00 лева.

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение, издадено от Дирекция МДТ при Община Русе е в размер на 20 865,80 лева.

7. По Заявление с вх. №94Р-6338-1/14.02.2022 г. от Роза Тодорова Стойчева за закупуване на общинско жилище, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №33, вх. 1, ет. 1, а именно: АПАРТАМЕНТ №104, представляващ СОС с идентификатор 63427.4.317.2.4 по КККР на гр. Русе, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 35,21 кв.м., заедно с прилежащите изба №9 с площ от 7,72 кв.м и 1,607% идеални части от общите части на сградата, предмет на АЧОС №10628/10.11.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе.

Заявителят отговаря на условията по чл. 35, ал. 1 от Наредба №6 и класиран съобразно чл. 33, ал. 5 и ал. 6 от същата наредба.

Пазарната стойност на гореописания общински имот, определена от лицензиран оценител е в размер на 41 600,00 лева.

Нормативната стойност на имота, определена съгласно Решение №964/16.09.2010 г. на Общински съвет – Русе за минимални цени при разпореждане с общински имоти е в размер на 11 018,00 лева.

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение, издадено от Дирекция МДТ при Община Русе е в размер на 8 132,20 лева.

8. По Заявление с вх. №94П-2469-1/02.11.2021 г. от Петя Богданова Тодорова за закупуване на общинско жилище, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №4, бл. „Боряна“, вх. 1, ет. 6, а именно: АПАРТАМЕНТ №2, представляващ СОС с идентификатор 63427.7.370.1.53 по КККР на гр. Русе, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 41,22 кв.м., заедно с прилежащите изба №6 с площ от 2,34 кв.м и 1,221% идеални части от общите части на сградата, предмет на АЧОС №9635/13.01.2020 г., вписан в Службата по вписвания – Русе.

Заявителят отговаря на условията по чл. 35, ал. 1 от Наредба №6 и класиран съобразно чл. 33, ал. 5 и ал. 6 от същата наредба.

Пазарната стойност на гореописания общински имот, определена от лицензиран оценител е в размер на 61 100,00 лева.

Нормативната стойност на имота, определена съгласно Решение №964/16.09.2010 г. на Общински съвет – Русе за минимални цени при разпореждане с общински имоти е в размер на 15 479,00 лева.

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение, издадено от Дирекция МДТ при Община Русе е в размер на 12 712,40 лева.

9. По Заявление с вх. №94Д-999-1/17.12.2021 г. от Деница Богомилова Панайотова за закупуване на общинско жилище, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №104, бл. „Герман Титов“, ет. 15, а именно: АПАРТАМЕНТ „А“, представляващ СОС с идентификатор 63427.7.94.2.57 по КККР на гр. Русе, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 65,29 кв.м., заедно с прилежащите изба №14 с площ от 2,27 кв.м и 1,251% идеални части от общите части на сградата, предмет на АЧОС №9641/13.01.2020 г., вписан в Службата по вписвания – Русе.

Заявителят отговаря на условията по чл. 35, ал. 1 от Наредба №6 и класиран съобразно чл. 33, ал. 5 и ал. 6 от същата наредба.

Пазарната стойност на гореописания общински имот, определена от лицензиран оценител е в размер на 88 800,00 лева.

Нормативната стойност на имота, определена съгласно Решение №964/16.09.2010 г. на Общински съвет – Русе за минимални цени при разпореждане с общински имоти е в размер на 24 518,00 лева.

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение, издадено от Дирекция МДТ при Община Русе е в размер на 27 125,00 лева.

10. По Заявление с вх. №94Д-13752-1/08.11.2021 г. от Димитринка Тодорова Калинова за закупуване на общинско жилище, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Цанко Церковски“ №4, бл. №1, вх. 3, ет. 7, а именно: АПАРТАМЕНТ №9, представляващ СОС с идентификатор 63427.4.353.8.21 по КККР на гр. Русе, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 58,90 кв.м., заедно с прилежащите изба №21 с площ от 3,56 кв.м и 0,461% идеални части от общите части на сградата, предмет на АЧОС №10364/08.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе.

Заявителят отговаря на условията по чл. 35, ал. 1 от Наредба №6 и класиран съобразно чл. 33, ал. 5 и ал. 6 от същата наредба.

Пазарната стойност на гореописания общински имот, определена от лицензиран оценител е в размер на 79 400,00 лева.

Нормативната стойност на имота, определена съгласно Решение №964/16.09.2010 г. на Общински съвет – Русе за минимални цени при разпореждане с общински имоти е в размер на 18 432,00 лева.

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение, издадено от Дирекция МДТ при Община Русе е в размер на 13 688,60 лева.

11. По Заявление с вх. №94И-11126-1/18.10.2021 г. от Иван Маринов Иванов за закупуване на общинско жилище, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец-изток“, ул. „Яна войвода“ №2, бл. „Страхил войвода“, вх. 2, ет. 2, а именно: АПАРТАМЕНТ №4, представляващ СОС с идентификатор 63427.7.518.1.28 по КККР на гр. Русе, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 41,22 кв.м., заедно с прилежащите изба №22 с площ от 2,47 кв.м и 0,983% идеални части от общите части на сградата, предмет на АЧОС №10475/16.05.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе.

Заявителят отговаря на условията по чл. 35, ал. 1 от Наредба №6 и класиран съобразно чл. 33, ал. 5 и ал. 6 от същата наредба.

Пазарната стойност на гореописания общински имот, определена от лицензиран оценител е в размер на 61 200,00 лева.

Нормативната стойност на имота, определена съгласно Решение №964/16.09.2010 г. на Общински съвет – Русе за минимални цени при разпореждане с общински имоти е в размер на 15 479,00 лева.

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение, издадено от Дирекция МДТ при Община Русе е в размер на 12 863,60 лева.

Съгласно чл. 35, ал. 2, във връзка с чл. 36, ал. 5 от Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС на Общински съвет – Русе, посоченото изменение в  списъка, прието  от комисията, е помощно становище до Кмета на Община Русе, въз основа на което е изготвено настоящото предложение.

Предлаганите за продажба жилища не са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Русе през 2022 г.

Предстои на 13 декември Общинският съвет да:

приеме допълнение и изменение на Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на  граждани с установени жилищни нужди, раздел А: Апартаменти, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №771, прието с протокол №29/24.01.2022 г., допълнено с Решение №997 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №36/14.07.2022 г., както следва:

1.1. създава нова точка №1604 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №6, бл. „Таня“, вх. 1, ет. 4, ап. №10, предмет на АЧОС №10366/08.03.2022 г.;

1.2. създава нова точка №1605 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Измаил“ №5, бл. „Латинка“, вх. 1, ет. 1, ап. №4, предмет на АЧОС №9711/04.03.2020 г.;

1.3. създава нова точка №1606 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №108, бл. 15, вх. 2, ет. 4, ап. №14, предмет на АЧОС №8784/24.01.2019 г.;

1.4. създава нова точка №1607 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №92, бл. „Марица“, вх. 3, ет. 4, ап. „Л“, предмет на АЧОС №10389/15.03.2022 г.;

1.5. създава нова точка №1608 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Измаил“ №7, бл. „Дилянка“, вх. 1, ет. 5, ап. „Б“, предмет на АЧОС №9643/13.01.2020 г.;

1.6. създава нова точка №1609 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Чипровци“ №24, бл. „Фридрих Енгелс-Б“, вх. 2, ет. 5, ап. №12, предмет на АЧОС №10384/15.03.2022 г.;

1.7. създава нова точка №1610 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, бул. „Мидия Енос“ №7, бл. „Тополница“, ет. 5, ап. „А“, предмет на АЧОС №8724/19.10.2018 г.;

1.8. създава нова точка №1611 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ул. „Свети Климент Охридски“ №15, ет. 2, ап. №6, предмет на АЧОС №8791/28.01.2019 г.;

1.9. създава нова точка №1612 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Новисад“ №2, бл. „Мура“, вх. 4, ет. 3, ап. №34, предмет на АЧОС №10404/17.03.2022 г.;

1.10. създава нова точка №1613 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, бл. №85, вх. 1, ет. 4, ап. „Б“, предмет на АЧОС №9550/25.11.2019 г.;

1.11. създава нова точка №1614 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №90, бл. „Силистра“, вх. 3, ет. 7, ап. „М“, предмет на АЧОС №10373/11.03.2022 г.;

1.12. премахва точка №491 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Мермер камък“ №17, бл. „Мермер камък“, вх. 3, ет. 2, ап. №8, предмет на АЧОС №10365/08.03.2022 г.;

1.13. премахва точка №68 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Доростол“ №156, бл. „Охрид“, ет. 4, ап. „А“, предмет на АЧОС №9312/25.07.2019 г.;

1.14. премахва точка №107 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №22, бл. „Балчо войвода“, вх. 3, ет. 2, ап. №7, предмет на АЧОС №9576/06.12.2019 г.;

1.15. премахва точка №464 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Изола планина“ №13, бл. „Ловеч“, вх. 1, ет. 1, ап. №1, предмет на АЧОС №10622/01.11.2022 г.;

1.16. премахва точка №485 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Изола планина“ №11, бл. „Изола планина“, вх. 3, ет. 7, ап. №8, предмет на АЧОС №10623/01.11.2022 г.;

1.17. премахва точка №403 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Чипровци“ №24, бл. „Фридрих Енгелс – Б“, вх. 2, ет. 1, ап. №4, предмет на АЧОС №10385/15.03.2022 г.;

1.18. премахва точка №504 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №33, ет. 1, ап. №104, предмет на АЧОС №10628/10.11.2022 г.;

1.19. премахва точка №114 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №4, бл. „Боряна“, вх. 1, ет. 6, ап. №2, предмет на АЧОС №9635/13.01.2020 г.;

1.20. премахва точка №127 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №104, бл. „Герман Титов“, ет. 15, ап. „А“, предмет на АЧОС №9641/13.01.2020 г.;

1.21. премахва точка №424 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Цанко Церковски“ №4, бл. №1, вх. 3, ет. 7, ап. №9, предмет на АЧОС №10364/08.03.2022 г.;

1.22. премахва точка №285 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Яна войвода“ №2, бл. „Страхил войвода“, вх. 2, ет. 2, ап. №4, предмет на АЧОС №10475/16.05.2022 г.

допълни и измени „Списък на общинските жилища за продажба“ на наемателите, настанени в тях по административен ред, както следва:

2.1. създава нова точка №57 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Мермер камък“ №17, бл. „Мермер камък“, вх. 3, ет. 2, ап. №8, предмет на АЧОС №10365/08.03.2022 г.;

2.2. създава нова точка №58 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Доростол“ №156, бл. „Охрид“, ет. 4, ап. „А“, предмет на АЧОС №9312/25.07.2019 г.;

2.3. създава нова точка №59 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №22, бл. „Балчо войвода“, вх. 3, ет. 2, ап. №7, предмет на АЧОС №9576/06.12.2019 г.;

2.4. създава нова точка №60 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Изола планина“ №13, бл. „Ловеч“, вх. 1, ет. 1, ап. №1, предмет на АЧОС №10622/01.11.2022 г.;

2.5. създава нова точка №61 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Изола планина“ №11, бл. „Изола планина“, вх. 3, ет. 7, ап. №8, предмет на АЧОС №10623/01.11.2022 г.;

2.6. създава нова точка №62 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Чипровци“ №24, бл. „Фридрих Енгелс – Б“, вх. 2, ет. 1, ап. №4, предмет на АЧОС №10385/15.03.2022 г.;

2.7. създава нова точка №63 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №33, ет. 1, ап. №104, предмет на АЧОС №10628/10.11.2022 г.;

2.8. създава нова точка №64 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №4, бл. „Боряна“, вх. 1, ет. 6, ап. №2, предмет на АЧОС №9635/13.01.2020 г.;

2.9. създава нова точка №65 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №104, бл. „Герман Титов“, ет. 15, ап. „А“, предмет на АЧОС №9641/13.01.2020 г.;

2.10. създава нова точка №66 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Цанко Церковски“ №4, бл. №1, вх. 3, ет. 7, ап. №9, предмет на АЧОС №10364/08.03.2022 г.;

2.11. създава нова точка №67 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Яна войвода“ №2, бл. „Страхил войвода“, вх. 2, ет. 2, ап. №4, предмет на АЧОС №10475/16.05.2022 г.

2.12. премахва точка №46 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №6, бл. „Таня“, вх. 1, ет. 4, ап. №10, предмет на АЧОС №10366/08.03.2022 г.;

2.13. премахва точка №45 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Измаил“ №5, бл. „Латинка“, вх. 1, ет. 1, ап. №4, предмет на АЧОС №9711/04.03.2020 г.;

2.14. премахва точка №1 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №108, бл. 15, вх. 2, ет. 4, ап. №14, предмет на АЧОС №8784/24.01.2019 г.;

2.15. премахва точка №8 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №92, бл. „Марица“, вх. 3, ет. 4, ап. „Л“, предмет на АЧОС №10389/15.03.2022 г.;

2.16. премахва точка №44 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Измаил“ №7, бл. „Дилянка“, вх. 1, ет. 5, ап. „Б“, предмет на АЧОС №9643/13.01.2020 г.;

2.17. премахва точка №31 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Чипровци“ №24, бл. „Фридрих Енгелс-Б“, вх. 2, ет. 5, ап. №12, предмет на АЧОС №10384/15.03.2022 г.;

2.18. премахва точка №30 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, бул. „Мидия Енос“ №7, бл. „Тополница“, ет. 5, ап. „А“, предмет на АЧОС №8724/19.10.2018 г.;

2.19. премахва точка №6 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ул. „Свети Климент Охридски“ №15, ет. 2, ап. №6, предмет на АЧОС №8791/28.01.2019 г.;

2.20. премахва точка №17 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Новисад“ №2, бл. „Мура“, вх. 4, ет. 3, ап. №34, предмет на АЧОС №10404/17.03.2022 г.;

2.21. премахва точка №16 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Околчица“ №5, бл. №85, вх. 1, ет. 4, ап. „Б“, предмет на АЧОС №9550/25.11.2019 г.;

2.22. премахва точка №42 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №90, бл. „Силистра“, вх. 3, ет. 7, ап. „М“, предмет на АЧОС №10373/11.03.2022 г.

да допълни годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. с продажби на следните жилищни имоти – частна общинска собственост:

3.1. СОС с идентификатор 63427.4.312.3.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, представляващ апартамент №8, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 37,20 кв.м., заедно с прилежащите изба №7 с площ от 2,70 кв.м. и 0,967% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Мермер камък“ №17, бл. „Мермер камък“, вх. 3, ет. 2, предмет на АЧОС №10365/08.03.2022 г., с прогнозен приход от продажбата в размер на 42 100,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.2. СОС с идентификатор 63427.1.126.1.18 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „А“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 61,90 кв.м., заедно с прилежащите изба №15 с площ от 3,33 кв.м. и 1,358% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Доростол“ №156, бл. „Охрид“, вх. 1, ет. 4, предмет на АЧОС №9312/25.07.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 88 500,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.3. СОС с идентификатор 63427.7.543.8.49 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №7, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 59,37 кв.м., заедно с прилежащите изба №7 с площ от 2,58 кв.м и 1,426% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №22, бл. „Балчо войвода“, вх. 3, ет. 2, предмет на АЧОС №9576/06.12.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 72 400,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.4. СОС с идентификатор 63427.4.315.1.1 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №1, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 77,75 кв.м., заедно с прилежащите изба №5 с площ от 3,65 кв.м и 1,746% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Изола планина“ №13, бл. „Ловеч“, вх. 1, ет. 1, предмет на АЧОС №10622/01.11.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 100 800,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.5. СОС с идентификатор 63427.4.313.3.20 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №8, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 37,20 кв.м., заедно с прилежащите изба №15 с площ от 2,70 кв.м и 0,918% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул „Изола планина“ №11, бл. „Изола планина“, вх. 3, ет. 7, предмет на АЧОС №10623/01.11.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 42 100,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.6. СОС с идентификатор 63427.5.598.5.2 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №4, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 71,20 кв.м., заедно с прилежащите изба №14 с площ от 3,49 кв.м и 1,576% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Чипровци“ №24, бл. „Фридрих Енгелс-Б“, вх. 2, ет. 1, предмет на АЧОС №10385/15.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 94 230,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.7. СОС с идентификатор 63427.4.317.2.4 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №104, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 35,21 кв.м., заедно с прилежащите изба №9 с площ от 7,72 кв.м и 1,607% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Студен кладенец“ №33, вх. 1, ет. 1, предмет на АЧОС №10628/10.11.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 41 600,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.8. СОС с идентификатор 63427.7.370.1.53 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №2, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 41,22 кв.м., заедно с прилежащите изба №6 с площ от 2,34 кв.м и 1,221% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №4, бл. „Боряна“, вх. 1, ет. 6, предмет на АЧОС №9635/13.01.2020 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 61 100,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.9. СОС с идентификатор 63427.7.94.2.57 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент „А“, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 65,29 кв.м., заедно с прилежащите изба №14 с площ от 2,27 кв.м и 1,251% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“ №104, бл. „Герман Титов“, ет. 15, предмет на АЧОС №9641/13.01.2020 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 88800,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.10. СОС с идентификатор 63427.4.353.8.21 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №9, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 58,90 кв.м., заедно с прилежащите изба №21 с площ от 3,56 кв.м и 0,461% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул „Цанко Церковски“ №4, бл. №1, вх. 3, ет. 7, предмет на АЧОС №10364/08.03.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 79 400,00 лева, без дължими данъци и такси.

3.11. СОС с идентификатор 63427.7.518.1.28 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №4, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 41,22 кв.м., заедно с прилежащите изба №22 с площ от 2,47 кв.м и 0,983% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Яна войвода“ №2, бл. „Страхил войвода“, вх. 2, ет. 2, предмет на АЧОС №10475/16.05.2022 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 61 200,00 лева, без дължими данъци и такси.

Ще бъде дадено съгласие за извършване на продажби на посочените жилищни имоти – частна общинска собственост, на настанените в тях наематели.

Сподели: