Подготвено е изменение на договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост

С Договор от 04.01.2018 г. е предоставена концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост на пристанищния оператор „Порт Пристис“ ООД, ЕИК 201270673. Договорът влиза в сила от 01.04.2019 г., за срок от 35 години.

Съгласно концесионния договор, концесионерът „Порт Пристис“ ООД е задължен да изпълни инвестиционна програма с определени по видове, обем и стойност строителни и монтажни работи и дейности по поддържане, рехабилитация и реконструкция на пристанището и осигуряване и поддържане на пристанищно оборудване и други активи и програми в направления и в размер от 3 140 хил. лева за целия срок на концесията. В съответствие с инвестиционната програма и графиците за нейното изпълнение, концесионерът в срок до 30 октомври представя в Община Русе годишни инвестиционни програми за обекта на концесия за всяка инвестиционна година, които се разглеждат и одобряват за съответната договорна година. След одобрението, годишната инвестиционна програма става неразделна част от концесионния договор, а концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията си, произтичащи от нея.

Концесионерът „Порт Пристис“ ООД е реализирал инвестиции за първата договорна инвестиционна година, обхващаща периода от 01.04.2019 г. до 31.12.2020 г., и за втората инвестиционна година, обхващаща  периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., общо в размер на 2 595 605,24 хил. лева, които са признати от концедента на основание чл. 11.4. от концесионния договор с протокол от 16.07.2021 г., съответно с протокол от 03.06.2022 г. Отчет за изпълнението на инвестиционната програма за третата година, обхващаща периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., на стойност 25 хил. лева ще бъде предоставен от концесионера в срок до 15.04.2023 г.

До края на календарната година Община Русе следва да разгледа и да се произнесе по годишната инвестиционна програма за четвъртата инвестиционна година, обхващаща периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г., както и да я одобри, когато тя съответства на предвидените инвестиции за съответната година.

Клаузите на т. 11.3. от договора за концесия предоставят възможност за отклоняване от предвиденото в инвестиционната програма за съответната година, когато са налице следните условия:

– концесионерът е обосновал надлежно необходимостта от такова отклонение и предлаганата инвестиция е явно по-оправдана или по-неотложна и/или;

– когато това се налага за изпълнение на задължителни предписания от пристанищната власт или други компетентни органи и/или;

– когато това се налага от предвижданията на одобрен Генерален план и/или устройствен план на Пристанището, в съответствие с инвестиционната програма.

Във връзка с горното, концесионерът „Порт Пристис“ ООД отправя предложение за промяна на годишната инвестиционна програма на пристанище за обществен транспорт „Пристис“ за четвъртата (2023 г.) договорна инвестиционна година, като обосновава необходимостта от предлаганото изменение с писмо вх. №90-42-38/28.10.2022 г. Предложението е допълнено с писмо вх. №90-42-38#2/21.11.2022 г.

Съгласно концесионния договор, инвестиционната програма за изпълнение през четвъртата договорна 2023 година предвижда „Доставка, монтаж и оборудване на понтон с преходен мост на к.м. №8 – плаващ басейн“, с размер на инвестицията 50 хил. лева и включва изграждане на плаващ басейн с постоянно течаща вода от р. Дунав, т.е. плаващ басейн в руслото на реката в зоната на корабно място №8 (бившия конски плаж).

В съответствие с изискванията на т. 11.3. от концесионния договор, концесионерът предлага инвестицията в направление „Доставка, монтаж и оборудване на понтон с преходен мост на к.м. №8 – плаващ басейн“ да бъде преименувана на „Доставка, монтаж и оборудване на понтон с преходен мост на к.м. №8 – за културно-масови, обществени и атракционни дейности“, като общата стойност на предлаганата за изпълнение през 2023 г. инвестиция ще бъде в размер на 115 хил. лева. Средствата са предвидени за преустройство и реконструкция на плаващо устройство понтон №4, закупуване и монтиране на два броя преходни мостове с дължина 20 м. и ширина 2 м., полагане на антикорозионна защита на всички метални части с последващо цветово аранжиране на отделните зони, присъединяване на корабното място към новоизградената довеждаща ВиК и електро инфраструктура, специализирана механизация за монтажа на съоръженията.

Необходимостта от предлаганата промяна се обосновава, както с техническите изисквания и обстоятелства при евентуалната реализация на този проект, така и с нормативната допустимост. С писмо вх. №90-42-38#2/21.11.2022 г. концесионерът „Порт Пристис“ ООД допълнително предоставя становището на Регионална здравна инспекция – Русе с изх. №25-488-1/18.11.2022 г. относно възможността за изграждане на плаващ басейн в коритото на р. Дунав с течаща вода от реката. Видно от становището на РЗИ-Русе, използването на постоянно течаща вода от р. Дунав за реализация на проекта, включен в инвестиционната програма на „Порт Пристис“ ООД за 2023 г. не би било възможно поради факта, че качеството на водата от р. Дунав не отговаря на изискванията на действащите нормативни документи. В подкрепа на това са заповедите, издадени от кметове на градове по поречието на реката, включително и моя Заповед №РД-01-944/22.04.2020 г., т. 1 за забрана на къпането в р. Дунав.

Аргументирайки по този начин предлаганото изменение на годишната инвестиционна програма за 2023 г. като оправдано и обосновано, и съобразено с изискванията на компетентни органи, концесионерът „Порт Пристис“ ООД предлага Общински съвет – Русе, в качеството си на концедент да одобри промяна на годишната инвестиционна програма за пристанище „Пристис“ за четвъртата договорна година (01.01.2023 г.-31.12.2023 г.).

Клаузите на т. 11.3. от договора за концесия предоставят възможност за отклоняване от предвиденото в инвестиционната програма за съответната година, и основавайки се на това концесионерът предлага посочената по-горе мотивирана промяна на годишната инвестиционна програма на пристанище за обществен транспорт „Пристис“ за предстоящата инвестиционна година.

Съгласно чл. 141, ал. 1 от Закона за концесиите (ЗК), в сила от 01.01.2018 г.,  концесионният договор може да бъде изменен чрез допълнително споразумение, след мотивирано предложение на една от страните по него, с аргументи и предпоставки, обосноваващи предлаганото изменение. На основание чл. 141, ал. 2 от ЗК, концедентът може да приеме мотивирано предложение за изменение на концесионния договор, след одобрение на общинския съвет.

Концесионният договор, съгласно ЗК може да се измени когато след сключване на концесионния договор възникне обстоятелство, което концесионерът не е могъл да предвиди при възлагане на концесията и което налага изменение на концесионния договор, стига да не води до промяна на цялостния характер на концесията, до увеличаване на първоначалната стойност на концесията с повече от 50 на сто и до удължаване на срока на концесията с повече от една трета от срока по концесионния договор (чл. 138, ал. 1 ЗК). 

В съответствие с изискванията на §4, ал. 1 и §5, ал. 2 от ПЗР на ЗК, разпоредбите относно изменението се прилагат и за сключените до влизането в сила на този закон концесионни договори, като съответното решение по чл. 141, ал. 2 от ЗК се приема от общинския съвет, в качеството му на концедент.

Предстои на 13 декември Общински съвет – Русе да приеме предложение, отправено от концесионера „Порт Пристис“ ООД за изменение на Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост и одобрява годишната инвестиционна програма за четвъртата договорна инвестиционна година, обхващаща периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г., съгласно Таблица №1, както следва:

Таблица №1

НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА АКТИВИКатегория на активитеМяркаРазмер на инвестициите
1.Доставка, монтаж и оборудване на понтон с преходен мост на к.м. №8 – за културно-масови, обществени и атракционни дейностисгради и съоръжениях. лв.115
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ х. лв.115

Съветниците ще упълномощят кмета на Община Русе да сключи допълнително споразумение към Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост.

Сподели: