Общинските съветници на МК „БСП за България" подкрепиха плановете за развитие на Община Русе

Подготвено е откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 4 гаража в блок 7 на ул. „Ибър“ в Русе

Община Русе е собственик на 38 броя полуподземни гаражи в жилищен блок №7, с адрес гр. Русе, ж.к. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, от които за двадесет и девет от тях с Решения №473, прието с протокол №21/22.04.2021 г., №600, прието с протокол №25/13.09.2021 г., №803, прието с протокол №30/24.02.2022 г., №1229, прието с протокол №45/16.02.2023 г., №1328, прието с протокол №48/18.05.2023 г. и №17, прието с протокол №3/21.12.2023 г. на Общински съвет – Русе са извършени продажби. Жилищната сграда, в която са разположени, е построена в общински поземлен имот с идентификатор 63427.5.1059 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, на основание Разрешение за строеж №939/23.07.1998 г., издадено от Главния архитект на Община Русе. Същата е въведена в експлоатация, съгласно Разрешение за ползване №ДК-07-23/07.06.2005 г. на Началника на РДНСК – Русе.

Към настоящия момент за гаражи №№4 и 8 във вход „Б“ и гаражи №№2 и 13 във вход „В“, срокът на договорите за наем са изтекли.

За гореописаните гаражи, представляващи самостоятелните обекти в сградата (СОС) са съставени актове за частна общинска собственост и към настоящия момент за тях може да се стартира процедура за разпореждането им, а именно:

1. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.23 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №4, с площ от 18,17 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2350% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 2, етаж 0.

За имота е съставен АЧОС №9957/11.02.2021 г., вписан под №90, том 4, Н.Д. 735, ДВР 1461, вх.рег. №1464 от 18.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

Пазарната стойност на имота, определена от лицензиран оценител е в размер на 30100,00 лв. (тридесет хиляди и сто лева).

Нормативната стойност на имота, определена съгласно Решение №1184/19.05.2011 г. на Общински съвет – Русе за минимални цени при разпореждане с общински имоти е в размер на 3 412,00 лв. (три хиляди четиристотин и дванадесет лева).

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение, издадено от Дирекция МДТ при Община Русе, е в размер на 8 420,50 лева.

2. СОС с идентификатор 63427.5.1059.2.26 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №8, с площ от 18,68 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2534% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 2, етаж 0.

За имота е съставен АЧОС №9960/12.02.2021 г., вписан под №99, том 4, Н.Д. 743, ДВР 1481, вх.рег. №1467 от 18.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

Пазарната стойност на имота, определена от лицензиран оценител е в размер на 30950,00 лв. (тридесет хиляди деветстотин и петдесет лева).

Нормативната стойност на имота, определена съгласно Решение №1184/19.05.2011 г. на Общински съвет – Русе за минимални цени при разпореждане с общински имоти е в размер на 3 507,00 лв. (три хиляди петстотин и седем лева).

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение, издадено от Дирекция МДТ при Община Русе, е в размер на 8 656,80 лева.

3. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.19 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №2, с площ от 17,59 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2163% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 3, етаж 0.

За имота е съставен АЧОС №9971/17.02.2021 г., вписан под №34, том 5, Н.Д. 883, ДВР 1745, вх.рег. №1756 от 25.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

Пазарната стойност на имота, определена от лицензиран оценител е в размер на 30750,00 лв. (тридесет хиляди седемстотин и петдесет лева).

Нормативната стойност на имота, определена съгласно Решение №1184/19.05.2011 г. на Общински съвет – Русе за минимални цени при разпореждане с общински имоти е в размер на 3 303,00 лв. (три хиляди триста и три лева).

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение, издадено от Дирекция МДТ при Община Русе, е в размер на 10 049,80 лева.

4. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.9 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №13, с площ от 18,17 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2350% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 3, етаж 0.

За имота е съставен АЧОС №9982/23.02.2021 г., вписан под №63, том 5, Н.Д. 915, ДВР 1795, вх.рег. №1806 от 26.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

Пазарната стойност на имота, определена от лицензиран оценител е в размер на 30100,00 лв. (тридесет хиляди и сто лева).

Нормативната стойност на имота, определена съгласно Решение №1184/19.05.2011 г. на Общински съвет – Русе за минимални цени при разпореждане с общински имоти е в размер на 3 412,00 лв. (три хиляди четиристотин и дванадесет лева).

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение, издадено от Дирекция МДТ при Община Русе, е в размер на 10 381,20 лева.

В свое заседание Комисията по общинска собственост с Протокол №13/15.01.2021 г. дава своето съгласие за поетапна продажба на полуподземни гаражи – общинска собственост, представляващи самостоятелни обекти в жилищен блок №7, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, след изтичане на уговорения срок в договорите за отдаване под наем на конкретните СОС или след прекратяване на договорите по взаимно съгласие на страните, изразено писмено, след решение на Общински съвет – Русе.

Предложеното разпореждане е включено в утвърдената „Годишна програма за управление и разпореждане с общински имоти през 2024 година“.

Предстои в края на този месец ОбС – Русе да даде своето съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.23 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №4, с площ от 18,17 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2350% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 2, етаж 0, предмет на АЧОС №9957/11.02.2021 г., вписан под №90, том 4, Н.Д. 735, ДВР 1461, вх.рег. №1464 от 18.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 30 100,00 лв. (тридесет хиляди и сто лева), без дължими данъци и такси.

2. СОС с идентификатор 63427.5.1059.2.26 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №8, с площ от 18,68 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2534% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 2, етаж 0, предмет на АЧОС №9960/12.02.2021 г., вписан под №99, том 4, Н.Д. 743, ДВР 1481, вх.рег. №1467 от 18.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 30 950,00 лв. (тридесет хиляди деветстотин и петдесет лева), без дължими данъци и такси.

3. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.19 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №2, с площ от 17,59 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2163% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 3, етаж 0, предмет на АЧОС №9971/17.02.2021 г., вписан под №34, том 5, Н.Д. 883, ДВР 1745, вх.рег. №1756 от 25.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 30 750,00 лв. (тридесет хиляди седемстотин и петдесет лева), без дължими данъци и такси.

4. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.9 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №13, с площ от 18,17 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2350% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 3, етаж 0, предмет на АЧОС №9982/23.02.2021 г., вписан под №63, том 5, Н.Д. 915, ДВР 1795, вх.рег. №1806 от 26.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 30 100,00 лв. (тридесет хиляди и сто лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на тръжните процедури и са за сметка на спечелилите участници – купувачи.

Сподели: