Подготвено е преустройство и модернизация на ДЦПЛУ – Две могили по проект

Общински съвет Две могили даде днес своето съгласие Община Две могили да кандидатства с проект „Преустройство и модернизация на материалната база на ДЦПЛУ гр. Две могили, за по – добра жизнена среда в интерес на потребителите“, финансиран от Фонд „Социална закрила” към МТСП.

Дадено е съгласие за съфинансиране на проект „Преустройство и модернизация на материалната база на ДЦПЛУ гр. Две могили, за по – добра жизнена среда в интерес на потребителите“ в размер на 5 496,50 лв. или 10 % от общата стойност на проекта.

Община Две могили ще кандидатства за финансиране към Фонд „Социална закрила” към МТСП по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“.

Фонд „Социална закрила“ финансира проекти и програми, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на целеви групи, към които са насочени дейностите, и създаващи възможност за:

  • подобряване условията на живот в социалните услуги за резидентна грижа, в т.ч. и материалната база;
  • подобряване условията на живот на лица в риск;
  • подкрепа в кризисни, извънредни ситуации и положения.

Средствата се отпускат само когато дейностите не са финансирани от държавния бюджет, от програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове или други финансови механизми.

Фонд „Социална закрила“ финансира до 90% от разходите по бюджета на одобрения проект, а бенефициентът финансира минимум 10% от бюджета на одобрения проект.

Целта на финансовата помощ е модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги.

Основните цел  на  настоящият проект са: да се извършат необходимите функционални промени на помещенията, с оглед предоставяне на качествени социални услуги, насочени към повишаване на качеството на живот на пълнолетните лица в социалната среда, които ще отговарят на потребностите.

Потребители на услугата са лица от ЦНСТ град Две могили.

Като под цели на проекта могат да бъдат определени:

  • Подобряване на условията в помещенията, които се посещават от пълнолетните лица с увреждания;
  • Осигуряване на по-приветлива и комфортна среда за ползващите социалната услуга;
  • Намаляване на разходите за ел. енергия, вода и отопление на сградата на ДЦПЛУ;
  • Реализиране на икономии на средства от общинския бюджет, които да бъдат насочени към други дейности, свързани с повишаване качеството на предоставяната услуга.

Наименованието на проекта, с който Община Две могили ще кандидатства е „Преустройство и модернизация на материалната база на ДЦПЛУ гр. Две могили, за по – добра жизнена среда в интерес на потребителите“, на стойност 54 965,00 лева, като община Две могили трябва да участва със  собствено съфинансиране 5 496,50 лв. или 10 % от общата стойност на проекта.

Сподели:

Още новини от деня