Бюджетът на Община Русе за 2024 година е приет от ОбС - Русе днес + видео

Подготвено е провеждане на процедури за избор на проверители – регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските публични предприятия

Съгласно чл. 26 от Закона за публичните предприятия и чл. 146, ал. 1 и чл. 248, ал. 1 от Търговския закон, годишните отчети на публичните предприятия подлежат на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори в съответствие със Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит.

Юридическите лица, чиито годишни и консолидирани финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит са определени в чл. 37, ал. 1 от Закона за счетоводството и такива са:

1. Малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:

а) балансова стойност на активите – 2 000 000 лева;

б) нетни приходи от продажби – 4 000 000 лева;

в) средна численост на персонала за отчетния период – 50 души;

2. Средните и големи предприятия;

3. Предприятията от обществен интерес;

4. Средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;

5. Предприятия, за които това изискване е установено със закон.

Към настоящия момент, общинските публични предприятия, за които е налице изискването за извършване на задължителен финансов одит на Годишните финансови отчети (ГФО) по Закона за счетоводството, във връзка със Закона за публично предлагане на ценни книжа са: „Общински пазари” ЕООД, „Общински транспорт Русе“ ЕАД, „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД.

Съгласно чл. 146, ал. 3 и чл. 221, т. 6 от Търговския закон, във връзка с чл. 48, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит, проверителите – регистрирани одитори се избират от Общото събрание преди изтичане на календарната година. В правомощията на Общински съвет – Русе, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание е да избере проверителите на посочените общински еднолични търговски дружества, за които извършването на финансов одит на ГФО е задължително на основание чл. 37, ал. 1 от Закона за счетоводството. Предложението е да бъдат избрани проверители – регистрирани одитори след публична процедура, проведена отделно за всяко дружество.

Процедурата за избор се провежда по ред, определен от Общинския съвет, предвид представените от общинските дружества справки, от които е видно, че прогнозните разходи за одита са под праговете, определени в Закона за обществените поръчки.

Днес общинските съветници в Русе задължиха управителите на общинските публични предприятия: „Общински пазари” ЕООД, „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД, и изпълнителния директор на „Общински транспорт Русе“ ЕАД, които подлежат на независим финансов одит, да проведат процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.

Процедурата за избор трябва да се извърши чрез събиране на най-малко три оферти с покана, публикувана на интернет страницата на всяко общинско публично предприятие.

Определя се критерий за оценка на офертите: „най-ниска предложена цена“.

Изисквания към кандидатите:

1. Да са регистрирани одитори или одиторски дружества, вписани в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит;

2. Да притежават минимален одиторски стаж от пет години.

Ако кандидатът е специализирано одиторско дружество, трябва да представи доказателства по т. 1. и 2. за регистрирания одитор, който пряко ще извърши услугата.

След провеждането на процедурата, управителните органи трябва да предоставят на Кмета на Община Русе протокол от проведената процедура и предложение за регистриран одитор на съответното предприятие.

Кметът на Община Русе трябва да внесе предложение до Общински съвет – Русе за избор на регистрирани одитори за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на общинските публични предприятия, които подлежат на задължителен независим финансов одит за финансовата 2024 г.

Сподели: