област-русе-община-русе

Подготвено е провеждане на търг с явно наддаване за продажба на дървесина в горски територии, собственост на Община Русе

В чл. 66, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти(НУРВИДГТДОСПДНГП), са предвидени начините за продажба на дървесина, добита от горските територии – държавна и общинска собственост, а именно: чрез търг с явно наддаване, чрез търг с тайно наддаване, по ценоразпис, чрез договаряне, чрез електронен търг с наддаване, чрез електронен таен търг с еднократно ценово предложение, чрез стоковата борса.

В следствие на усложнена метеорологична обстановка през месец ноември 2023 г. в гр. Русе, върху клоните на дърветата в района се формира отложение от сняг с голяма плътност и маса, което в комбинация с ниските температури и засиления до силен вятър са довели до счупване на клони и големи части от дървета.

При извършена от служители на ОП „Паркстрой-Русе“ проверка на Общинския горски фонд в териториалния обхват в ДЛС „Дунав“ са установени множество паднали и пречупени дървета, които възпрепятстват безопасното и свободно преминаване през горските територии. Това обуславя необходимост от провеждане на процедура по премахване на падналите дървета и храсти, с цел да се осигури нормалния подход към ОГФ, в отдели 10-а; 10-б; 11-е; 11-к; 11-н; 11-п; 11-р; 11-с; 11- т; 11-у; 11-з; 11-ц; 198- к; 198- е; 198-г; 198- л; 198-м; 198- о; 199- а; 199-д; 199-е; 199-в; 199- г; 199-з; 204-а; 204-д; 204-г, находящи се в землищата на с. Николово и гр. Русе.

С настоящото предложение се предлага продажба на дървесината като се проведе търг с явно наддаване. Количествата дървесина, с оглед нейния характер, не са включени в Годишния план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе за 2024 година. Посочените конкретни количества дървесина в таблицата по-долу за съответните подотдели са от извършени оглед и маркировка на терен.

Съгласно чл. 90, ал. 2 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, във връзка с чл. 4, ал. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, в компетентността на Общински съвет – Русе е възложено правомощието да определи с решение начина на продажба и конкретните количества дървесина в съответните подотдели, които ще бъдат продавани на тръжни процедури.

С Решение № 880, прието с Протокол № 32 от 19.04.2022 г. на Общински съвет-Русе са определени начални тръжни цени, без ДДС, за продажба на стояща дървесина на корен, които са предложени за начални тръжни цени за дървесината, предмет на настоящото предложение.

Ето е конкретното предложение, което бе гласувано от общинските съветници в Русе днес:

Сподели: