Подготвено е разширение на мюсюлманския гробищен парк в Баниска

Общински съвет – Две могили даде днес своето предварително съгласие със срок на валидност 1 година за разширяване територията на мюсюлмански гробищен парк – с. Баниска чрез промяна на предназначението на част от имот – публична общинска собственост, с Идентификатор 02587.259.75 в землището на с. Баниска, местност „Парцелите“.

В Деловодството на Община Две могили е постъпила докладна записка с вх. №278/17.01.2020 г. от Кмета на с. Баниска – Ангелина Начева, с която е поискано спешно увеличаване на терена за покойници в мюсюлманския гробищен парк в с. Баниска поради липсата на място на настоящата територия на парка. На основание постъпилата докладна записка Кмета на Община Две могили е издал Заповед №92/21.01.2020 г., с която е назначена комисия, която да извърши проверка на възможностите за увеличаване на територията на мюсюлмански гробищен парк – с. Баниска, представляващ Поземлен имот с идентификатор 02587.159.74. След извършената от комисията проверка на място и по действащата нормативна уредба е установено, че за да се увеличи територията на гробищния парк е необходимо да се промени предназначението на част  от имот – публична общинска собственост,с който парка граничи, а именно :

– Поземлен имот с Идентификатор 02587.159.75 в землището на с. Баниска, местност „Парцелите“, с площ от 59 689 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване : пасище, категория на земята – 7.

След извършен оглед на място от назначената Комисия и съгласуване с Кмета на с. Баниска – Ангелина Начева за приблизителния брой гробни места, за които е необходимо да се осигури територия и с нормативната уредба в областта, беше взето решение площта, с която да се разшири гробищния парк да бъде 6 дка, за сметка на Поземлен имот с Идентификатор 02587.159.75, чиято площ е 59,689 дка. Разширението ще се осъществи на запад до границата на Поземлен имот 02587.159.75 с Имот  02587.159.80 и на север, североизток, до достигане на площ от 6 дка на разширението.

За да бъде разширена територията на действащия мюсюлмански гробищен парк в с. Баниска е необходимо да се промени предназначението на съседния имот с Идентификатор 02587.159.75, който е публична общинска собственост (пасище, мера). Според разпоредбата на § 6а. т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи „Промяна на предназначението на земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, се разрешава, когато е предвидено за изграждане на обекти с национално значение, национални обекти по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, както и на общински обекти от първостепенно значение“.

Съгласно § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската собственост и § 5, т. 73 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, гробищните паркове са обекти от първостепенно значение, което означава, че закона допуска промяна в преназначението на пасища и мери – публична общинска собственост, ако ще бъдат използвани за изграждане на обекти от първостепенно значение за общината, каквито са гробищните паркове.

Съгласно чл. 25, ал. 3, т. 3 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, промяна в предназначението на мерите и пасищата се допуска по изключение за създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях. Съгласно ал. 5 на същия член Общинският съвет приема решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението с мнозинство 2/3 (две трети) от общия брой на общинските съветници при спазване на специалните закони и на нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството и определя  срока на валидност на предварителното съгласие.

Отчитайки факта, че площта, която се засяга от промяната в предназначението е много малкък процент  от общата площ на мерите и пасищата в землището на с. Баниска, както и силно намалелия брой на животни, считам, че това няма да доведе до недостиг на земеделска земя за нуждите на животновъдството в селото.

Сподели:

Още новини от деня