бъзовец

Подготвен е авариен ремонт на детската градина в село Бъзовец

Над 135 хил. лева с ДДС отделя Община Две могили за ремонт на част от втория етаж на детската градина в село Бъзовец. Възникналите в резултат на експлоатацията дефекти застрашават здравето и живота на обитателите, не предлагат възможности за нормалното функциониране на обекта и нужния комфорт на обитаване.

В архитектурно отношение, обектът се състои от самостоятелна двуетажна сграда, кухненски
корпус и столова. Сградата е строена 1975 г. Строежът е съществуваща сграда. Конструкцията е монолитна, двуетажна. Външните и вътрешни стени са изпълнени от силикатни решетъчни тухли с дебелина 38, 25 и 12 см двустранно измазани с вароциментов разтвор с дебелина 20мм. Стоманобетонна плоча за пода и стоманобетонните междуетажни плочи са с дебелина 15 см.
Стоманобетонни колони с размери 25/25 см. Дървената покривна конструкция е скатна с наклон 58 %. Покривното покритие е от марсилски керемиди. Проектирането на подходите към сградата са съобразени с наличната денивелация. Всички помещения на първият етаж от сградата са ремонтирани. Прозорците на цялата сграда са подменени с нови от ПВЦ. За вертикалната комуникация в сградата ДГ е обособено едно стълбище започващо от първи етаж и достигащо до подпокривното пространство.

Общото състояние на носещата конструкция на сградата е добро, като не се наблюдават
провисвания и деформации по носещите елементи. Предмет на ремонт са помещенията на втори етаж в ляво от стълбището и помещение – директор, които са част от самостоятелната двуетажна сграда – ДГ. По функционално предназначение е детска градина с експлоатация 8 часа дневно, пет
дни в седмицата. Сградата, в която е разположена детската градина е ориентирана, съобразно санитарно-хигиенните норми.

Сподели: