Подготвя се закриване на Защитеното жилище за лица с умствена изостаналост в Могилино

На предстоящото заседание на Общински съвет – Две могили, предстои да бъде разгледана докладна записка за закриване на Защитеното жилище за лица с умствена изостаналост – село Могилино.
Мотивите, за да бъде направено това предложение, могат да се обособят най-общо така:
1. Потребителите, които ползват тази социална услуга, често проявяват агресивно, автоагресивно и/или деструктивно поведение, конфликтност и раздразнителност.
2. Числеността на персонала не е достатъчен за осигуряване на повече от един служител на сменен режим на работа, което е наложително предвид състоянието на потребителите и изолираността на населеното място.
3. Няма възможност за достатъчно терапевтични, рехабилитационни и социализиращи дейности, няма квалифициран персонал, няма съпътстващи социални услуги за нуждите на потребителите.
4. Здравословното състояние на потребителите в Защитеното жилище в с. Могилино предполага полагане на грижи за тях в социална услуга – „Център за настаняване от семеен тип”, която е предназначена за пълнолетни лица с висока степен на зависимост от грижа.
5. Въпреки, че предоставената услуга е делегирана от Държавата дейност, средствата са недостатъчни, което налага общината да дофинансира ежегодно със суми в размер между 25 000 – 35 000 лева.

Сподели:

Още новини от деня