Покривната конструкция на бъдещия музей "Беленски мост на Колю Фичето" е завършена

Подготвя се изграждането на нов паркинг до новия музей „Мост на Колю Фичето“ в Бяла

Община Бяла инвестира в изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 07603.910.107, 07603.910.106 и 07603.910.886 по КККР на гр. Бяла и последващо изграждане на паркинг. Става въпрос за бъдещ общ терен с площ 4 683 м2. Той ще се намира до новия музей „Мост на Колю Фичето“ в Бяла.

Преди 2 месеца ОбС – Бяла даде своето съгласие за нов план за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 07603.910.107, 07603.910.106 и 07603.910.886 по КККР на гр. Бяла, община Бяла, област Русе, които се обединяват в един нов поземлен имот (ПИ) с обща площ 4 683 кв. м. Целта на ПУП е промяна предназначението на цялата площ на новообразувания имот, като се определя конкретно отреждане на имота – „За паркинг за автомобили“, съответстващо на устройствената зона по ОУП – община Бяла, а именно „Зона за обществено обслужване“ (Оо) с устройствени показатели: П застр.: до 40%; К инт.: до 1,5; П озел.: от 40 до 60%. С ПЗ се предвижда ново, свободно разположено застрояване на законоустановените отстояния от всички имотни граници (на по 3 м. от вътрешните имотни граници и съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пътищата). Разрешено е изработването на ПУП- ПЗ на поземлени имоти с идентификатори 07603.910.107, 07603.910.106 и 07603.910.886 по КККР на гр. Бяла, община Бяла, област Русе, които се обединяват в един нов ПИ с обща площ 4 683 кв. м. в съответствие с одобреното по т. 1 от настоящото решение задание.

паркинг бяла

Съветниците дадоха своето съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на Поземлен имот с идентификатор 07603.910.886 по КККР на гр. Бяла, община Бяла, област Русе, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. БЕЗ МЕСТНОСТ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 262 кв. м, стар номер 000599, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, след влизане в сила на Подробен устройствен план– План за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 07603.910.107, 07603.910.106 и 07603.910.886 по КККР на гр. Бяла, община Бяла, област Русе, с който същите се обединяват в един нов поземлен имот с обща площ 4 683 кв. м.

Сподели: