Подготвя се изграждането на топла връзка между два корпуса на ДПЛФУ „Милосърдие“ в Русе

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие“ е специализирана институция за предоставяне на социални услуги, извън обичайната домашна среда на лица над 18 годишна възраст с намалена работоспособност удостоверена с експертно решение на ТЕЛК.

Специализираната институция е общинско заведение за социални услуги , на основание Решение № 612/29.12.2002 г. и на закона за социалното подпомагане. Предлагането на социални услуги се реализира от екип професионалисти със съответната квалификация, гарантираща своевременност, достатъчност и качество на услугите (социални и здравни). Осигурени са профилактичен режим, диетично хранене, лечение и рехабилитация. Организират се занимания и лечения на желаещите. Създадени са групи по интереси – трудотерапия. ДВХФУ има за своя основна цел да насърчава подобряването на предлаганата социална услуга в  общността в България, в духа на водещите европейски стандарти и тенденции. Социалните услуги имат за задача да подпомагат чрез индивидуален подход потребителите, за извършване на дейности спомагащи и водещи до подобряване на здравето, повишаване на качеството на обслужване, колективен дух и социална отговорност, осмисляне и предоставяне на дейности ангажиращи свободното време на потребителите на социални услуги.

Институцията се помещава в две съществуващи сгради, условно обозначени като сграда „А“ и сграда „Б“, намиращи се в УПИ II-4282 „За детско заведение“.

Първата – сграда „А“ – със застроена площ 433 кв.м., е преустроена от Целодневна детска градина в Дом за възрастни хора с физически увреждания „Милосърдие“ /с Разрешение за строеж № 351, гр. Русе, от 17.04.2007 г./. Посредством преустройството ѝ са запазени пространствата на фоайетата и са предвидени, двустранно разположени спрямо коридор, спални и обслужващи помещения. Тя е двуетажна, с монолитна стоманобетонна конструкция, разполагаща и със сутерен. Фасадните и вътрешните ѝ зидове са тухлени, а покривът ѝ е плосък.

Втората – сграда „Б“, със застроена площ 731 кв.м., представлява нов корпус към Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие“. Той е изграден през 2019-2020 г., съгласно сключен договор за инженеринг, проектиране и строителство №ЗОП-73/05.10.2018 г. Новият корпус е на един етаж и отговаря на всички стандарти.  Сградата се състои от коридор, от двете страни на който са разположени спални, санитарни и медицински помещения. Конструкцията е метална (сглобяема). Външните стени са изпълнени чрез монтаж на магнезиеви плоскости отвън, гипсокартон отвътре и EPS помежду им. Всички вътрешни преградни стени са щендерни, гипсокартонени. Покривът на сградата двускатен – с наклон 10%, с покритие от термопанели.

Изграждането на топла връзка ще осигури комфортен и безпрепятствен достъп между двете сгради, независимо от метеорологичните условия, важен така както за персонала, осигуряващ социалните услуги, така и за потребителите.

За терена, предназначен за изграждане на топла връзка е отреден терен – публична общинска собственост, представляващ УПИ II-4282 „За детско заведение“, кв. 784, по плана на ж.к. „Родина-III“, град Русе, съответстващ на ПИ с идентификатор 63427.5.970 по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на град Русе, и с административен адрес – гр. Русе, ж.к. „Родина-III“, ул. „Белмекен“ №16 и с площ 2 534,00 кв.м. Със Заповед № 6364 от 04.11.2002 г. на Кмета на Община Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) и План за регулация и застрояване (ПРЗ).

С Решение № 304, прието с протокол №14 от 19.11.2020 г. на Общински съвет – Русе е одобрен Общия устройствен план на община Русе (ОУПО). Съгласно предвиждането на ОУПО  Русе за територията, в която попада УПИ II-4282 „За детско заведение“, е определена Зона „Жс“ – Жилищна зона с преобладаващо средноетажно застрояване, със следните устройствени показатели: максимална плътност на застрояване – 70%; максимален Кинт – 2; минимална озеленена площ – 30%; максимална кота корниз – 15м.  

Към настоящия момент в имота има две съществуващи сгради: сграда с идентификатор 63427.5.970.1, брой етажи 2, застроена площ 433 кв. м., и сграда с идентификатор 63427.5.970.2, с функционално предназначение за Заведение за социални грижи, брой етажи 1, застроена площ 731 кв. м.

Във връзка с инвестиционните намерения на Община Русе, а именно да изгради топла връзка между сгради с идентификатори 63427.5.970.1 и 63427.5.970.2, е издадена Виза за проектиране от Главния архитект на Община Русе.

Община Русе ще сключи договор с Линк – Русе ЕООД на стойност малко над 4 хил. лева за инвестиционно проектиране на сгради и съоръжения за нуждите на Община Русе“ за обект: „Преустройство и реконструкция на съществуващи сгради с идентификатори 63427.5.970.1 и 63427.5.970.2 и изграждане на топла връзка между тях“.

Сподели: