промишлена-зона-път-николово

Подготвя се изграждане на битова канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Николово

Внесеното от възложителя Община Русе инвестиционно предложение за „Изграждане на битова канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Николово, общ. Русе ˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 51679.138.315 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Русе, попада в обхвата на т. 11 – Други инвестиционни предложения, буква „в” – пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1) от Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 106/2021г.), следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Сподели: