Продължава изграждането на нов пазар в кв. „Здравец изток“, ще има проект и за нов пазар в кв. „Чародейка Север“

Време за прочитане: 2 мин.

Общински съ­вет Русе, ко­йто уп­раж­ня­ва пра­ва­та на ед­но­лич­ния соб­с­т­ве­ник на ка­питала в общинските търговски дружества, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 10, ал. 1, т. 3 и чл. 13, т. 5 и т. 6 от Наредба №9 на Общински съвет Русе, при­емаго­диш­ния от­чет и баланс на дружествата, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

Със Заповед №РД-01-1087/12.05.2020 г. и Заповед №РД-01-1141/18.05.2020 г. на Кмета на Община Русе е назначена Комисия за оценка финансово-икономическите резултати на общинските еднолични търговски дружества за 2019 г. в състав от общински съветници и представители на общинска администрация, която имаше задача да разгледа и даде становище за приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността на общинските търговски дружества за 2019 г. и да определи дивидент. Анализирани са 8 броя търговски дружества със 100% общинско участие в капитала въз основа на финансови документи – счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и отчет за заетите лица и средствата за работна заплата, както и докладите на управителите за дейността на дружествата през 2019 г.Разработени са индивидуални финансово-икономически анализи на всяко дружество поотделно, като са използвани основни показатели за анализ на финансовото им състояние.

„Общински пазари” ЕООД

Дружеството управлява и стопанисва 13 търговски обекта на територията на гр. Русе. За поредна година дружеството приключва със счетоводна печалба в размер на 173 хил. лв., с 59 000 лв. по-малко от 2018 г.  Окончателният финансов резултат, след данъчно облагане е нетна печалба в размер на 156 хил. лв.

Приходите на дружеството се формират основно от отдаване под наем на търговски площи и съоръжения. Коефициентът на рентабилност на приходите е в размер на  14.74% , т.е. на всеки 100 лева нетни приходи дружеството реализира 14.74 лв. счетоводна печалба.

Към 31.12.2019 г. „Общински пазари” ЕООД е внесло в бюджета на Община Русе 280 хил. лв. (с 12 хил. лв. по-малко от 2018 г.), от които: 165  хил. лв. такси по Наредба №16 на ОбС-Русе и 109 хил. лв. дивидент за 2018 г., като е платило съответния данък дивидент в размер на 6 хил. лв.

Реализираните инвестиции през 2019 г. са: изграден втори етап от предвидената реконструкция на група 18 на територията на Централен общински пазар; измазани и боядисани фасадите и покривното покритие на двете търговски карета на пазар „Сан Стефано“; направено e ново покритие на Покрития пазар с тротоарни плочки на летния кът на заведението за обществено хранене; извършено е остъкляване и промяна на фасадата на пазар  „Рибката“; допълнено е видеонаблюдението на територията на Централен пазар; увеличен е броят на стопанисваните от дружеството пазари с още един изграден търговски обект в гр. Мартен. И през 2019 г. за поредна година Общински пазари провежда своя станал традиционен Празник на плодородието, който събира изложители, самодейци и гости.

Дружеството изгражда нов пазар в кв. „Здравец изток“, в близост до пресечната точка на ул.  „Киев“,  ул. „Рига“ и ул. „Будапеща“, с което скоро ще се увеличи броя на обектите стопанисвани от „Общински пазари“. /на снимките днес/

Изгражда се кафе сладкарница, два магазина и офис на пазар „Здравец изток“.

Проучване на възможността и изваждане на необходимата разрешителна документация и последващо проектиране за предвижданите нови проекти за следните пазари:

– нов пазар в кв. „Чародейка Север“, в близост до пресечната точка на ул. „Филип Станиславов“ и ул. „Зорница“;

  • павилиони в кв. „Дружба 3“;
  • проекти за благоустрояване на пазар „Иван Вазов“ и пазар „Лилия“;
  • изработване на идеен проект за преустройство на Група 7 на „Централен пазар“.
Сподели:

Още новини от деня