смирненски-надпис

Подготвя се изграждане на ,,STEM център“ в ОУ ,,П. Р. Славейков“ – Смирненски

С Решение F471266 от 12.01.2024 г. на Хабибе Панджарова – директор на ОУ „Петко Рачов Славейков“, с. Смирненски е открита процедура публично състезание с предмет: „Изпълнение на строително-ремонтни работи за изграждане на ,,STEM център“ в ОУ ,,П. Р. Славейков“ – с. Смирненски, по процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост  BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България“, която е публикувана в регистъра на  обществените поръчки по партида № 06359-2024-0001.  

С влязло в сила Решение D31088219 от 23.02.2024 г. на Хабибе Панджарова Директор на ОУ „Петко Рачов Славейков“, с. Смирненски, прекратява процедурата  публично състезание на основание чл. 110, ал. 1, т.2 от ЗОП, тъй като всички подадени оферти за обособените позиции не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи. Необходимостта от изпълнение на строително-ремонтни работи за изграждане на ,,STEM център“ в ОУ ,,П. Р. Славейков“ – с. Смирненски не е отпаднала и е необходимо предприемане на действия по ремонт на обектите.

Съгласно чл. 182, ал. 1, т. 2 предложение второ от ЗОП – Възложителят може да проведе процедура пряко договаряне с определени лица, когато процедурата за възлагане, чрез публично състезание е прекратена, тъй като всички подадени оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени.

На основание чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП и в качеството си на Възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки отправям покана за участие в обществената поръчка до следното лице:На основание чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП и в качеството си на Възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки отправям покана за участие в обществената поръчка до следното лице:
„МЕДИКОМ“ ООД.

38 883.90 лева без ДДС са отделени за целта. Предвидените строително-монтажни работи представляват „текущ ремонт“, съгласно Закона за устройство на територията.

Обектът е разположен на третия етаж на четириетажния корпус на сградата на ОУ ,,Петко Р. Славейков“ – с. Смирненски, намираща се в УПИ I-352, кв. 74 по кадастралния и регулационен план на с. Смирненски, ул. „Цар Асен“ № 11.

Сградата на ОУ ,,П. Р. Славейков“ – с. Смирненски е общинска собственост, съгласно Акт за публична общинска собственост № 3/86 от 1997 г.

Сподели: