кръстовище магазин джъмбо

Подготвя се монтирането на ново осветление с 31 стълба при кръстовището до „Джъмбо“

В Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството” е постъпило искане с вх. №УТ-16-23/03.05.2019 г.  от Община Русе за одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план на трасе за изграждане на осветление на републикански път I-2 Русе – Разград до кръстовището за гр. Кубрат и кв. „Средна кула“, гр. Русе и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе.

Проектът предвижда изграждане на осветление от км 11+735 на републикански път  I-2 Русе – Разград до кръстовището за гр. Кубрат и кв. „Средна кула“, гр. Русе чрез: монтиране на нови стълбове за улично осветление от 11+735 до км 12+285 на републикански път  I-2 Русе – Разград; монтиране на нови стълбове за улично осветление от км 0+000 до км 0+059 на републикански път II-23 Русе – Кубрат; монтиране на нови стълбове за улично осветление от км 0+000 до км 0+094 на общински път RSE 2132 / I-2, Русе – п. к. Ново село / – Русе, кв. Средна кула- / III-501 /; ел. захранване на стълбовете за улично осветление. Предварителният проект третира трасе на ел. кабел ниско напрежение от съществуващо табло улично осветление, монтирано в средната разделителна ивица на км 11+540 на републикански път I-2 Русе – Разград. Разработени са два варианта на трасе. При първи вариант  дължината на трасето е 1 177 м с 31 бр. стълбове, а при втори вариант – дължината е 1 659 м с 43 бр. стълбове.

Предвиденият сервитут е по оста на трасето – 1,5 м от едната страна / към републикански път I-2 / и 0,6 м от другата страна. При първи вариант сервитутът на осветителната уредба е 2 439 кв. м., а при втори вариант – 3 484 кв. м. Като икономически по-изгоден е предпочетен първи вариант на трасе.

За разрешаването на ПУП – ПП във връзка с чл. 128а, ал. 1 и 2 от ЗУТ e представен Протокол от ОПУ Русе и предварителният проект е съгласуван. от „ЕРП Север“ АД.

Сподели:

Още новини от деня