Подготвя се приватизация на общински имот в Ново село

В Община Русе е постъпило заявление за закупуване на имот, общинска собственост, намиращ се на ул. „Трети март“ №16, с. Ново село, Община Русе, предмет на АОС №8183/20.04.2017 г.

Обектът е частна общинска собственост и представлява реална част от масивна триетажна сграда, със застроена площ 85 кв.м., заедно с 5% ид.ч. от общите части на сградата, разположена на първи етаж със самостоятелен вход от източната част на сградата, състояща се от книжарница, склад, предверие и сервизни помещения, изградена в поземлен имот №502.554, кв. 41 по регулационния план на с. Ново село, Община Русе. За имота е съставен АОС №8183/20.04.2017 г.

За започването на процеса по продажба по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол е необходимо Годишния план за работа по приватизация през 2019 г. (ГПП) да бъде допълнен и да се открие процедура за приватизация на посочения по-горе обект. Годишният план за приватизация на общинска собственост през 2019 г. е приет от Общински съвет – Русе с Решение №1045/24.01.2019 г.

Съгласно чл. 9, т. 5 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет – Русе, Комисията по приватизация и следприватизационен контрол дава становище по предложенията за откриване на процедура за приватизация.

 Комисията по приватизация и следприватизационен контрол (КПСК) на свое заседание разгледа и обсъди предложението за продажба на описания по-горе търговски обект и предлага Годишния план за работа по приватизация през 2019 г. да бъде допълнен с нея и да се открие процедура за приватизация. (Протокол №31/29.01.2019 г. на КПСК).

Последващите действия са:

  • възлагане изготвянето на приватизационна оценка и информационен меморандум от лицензиран оценител, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство“;
  • разглеждане и приемане от КПСК на изготвената приватизационна оценка и информационен меморандум и предложение за извършване на продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общинския имот;
  • внасяне на проект на предложение до Общински съвет – Русе за извършване на продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имота.
Сподели:

Още новини от деня