Предстои провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии, собственост на Община Русе, за 2022 г.

С Решение № 847, прието с Протокол № 31 от 24.03.2022 г. Общински съвет – Русе одобри годишния план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Русе за 2022 год.

С Решение № 880, прието с Протокол № 32 от 19.04.2022 г. Общински съвет – Русе  прие начални продажни цени за продажба на дървесина от горски територии-общинска собственост. Прието е и Решение № 714, с Протокол № 27 от 18.11.2021 г. на Общински съвет – Русе, за това да бъде извършено уширение на съществуващия ел. провод 20 кV „Смирненски“, от подстанция „Тетово“ за ПС „Смирненски“, като се  премахне растителността /дървета и храсти/, на територия от 4.7 ха.

Съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /НУРВИДГТДОСПДНГП/: „Начинът и конкретни количества за продажба на дървесината от горските територии – общинска собственост, се определят с решение на общинския съвет“. Формите за ползване на дървесина от горски територии – общинска собственост са установени в чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2, във връзка с чл. 5, ал. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, които се реализират чрез състезателни процедури, регламентирани в Глава Трета от подзаконовия нормативен акт (търг с явно наддаване, търг с тайно наддаване, конкурс, по ценоразпис, чрез електронен търг по реда на чл. 74).

Предлаганите количества за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии – собственост на Община Русе, са съобразени с Годишния план за ползване на дървесина в гори, общинска собственост, за 2022 година. Разликата между посочените количества от Годишния план за ползване на дървесина за 2022 г. и посочените конкретни количества в таблицата за всеки подотдел е констатирана при извършени оглед и маркировка на терен на предвидените за продажба и сеч дървета.

Съгласно чл. 90, ал. 2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, във връзка с чл. 4, ал. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, на Общински съвет – Русе е възложено правомощието да определи с решение начина на продажба и конкретните количества на стоящата дървесина на корен в съответните подотдели, съобразно приетия Годишен план за ползване на дървесина през 2022 г., които ще бъдат продавани на тръжни процедури.

Днес общинските съветници в Русе дадоха своето съгласие за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии, собственост на Община Русе, с конкретни количества на продаваната стояща дървесина на корен, в съответните подотдели, определени съобразно действащия Годишен план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Русе за 2022 година.

Сподели: