Подготвя се реализация на проект „Модернизация на техническите съоръжения и разширяване обхвата на речната информационна система в българската част на Дунав – БУЛРИС“

70 000 лева ще вложи ДП „Пристанищна инфраструктура“ в предпроектно проучване за реализация на проект „Модернизация на техническите съоръжения и разширяване обхвата на речната информационна система в българската част на р.Дунав – БУЛРИС“.

Това включва и изготвяне на проект за изграждане и интегриране към системата „БУЛРИС“ на нов обект
на територията на землището на с. Мечка. Целта е осигуряване на информация и трафика на данни за корабоплаването по р.Дунав в района на о-в Батин разположен на км. 523 до 529 по река Дунав, Община Иваново. С договор № Д218/13.05.2021 г. Общината предоставя терен с идентификатор 47977.173.1, за ползване. Налична е скица от Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър (АГКК) с №15-717579 от 02.07.2021 г. Съгласно сключения с общината договор за безвъзмездно ползване за срок от 10 години, в който ДППИ няма
право да променя начина на трайно ползване и предназначение на предоставения имот с идентификатор
47977.173.1.

Ще се предложат варианти за пренос на данни от новия обект до РИС Център Русе с изграждане
на ЖР кула с височина до 15 м. Ще се предвиди монтиране на нова комбинирана термовизионна / дневна камера за видеонаблюдение на критичния участък на разстояние 10км в район на о-в Батин. Трябва да се осъществи интегриране на всички данни от обекта до РИС Център Русе, да се проучат варианти за възможност за ел. захранване на обекта и да се изследва възможност за охрана на обекта.

Речните информационни системи (РИС) са хармонизирани информационни системи, обслужващи
кораби и институции, отговорни за управление на трафика, поддържане на плавателния път,
сигурността на корабоплаването, опазване на околната среда и др. РИС е среда, в която може да бъде
осъществявана съвременна електронна навигация, което е практика в морския транспорт. Системите за
наблюдение на трафика, които са интегрирани в БУЛРИС, предоставят в реално време информация
както на бреговите служби, така и необходимите данни за безопасно плаване на самите кораби: АИС
данни, радарна картина и видео наблюдение с комбинирана термовизионна/дневна камера, електронно
обработване на документи, данни за местоположението на корабите в района на пристанищата.
Българската Речна информационна система („БУЛРИС“) представлява националната част от Общо
европейска система за осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешните водни
пътища. Изпълнението на проекта е в съответствие с Директива 2005/44/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета, относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) по вътрешните водни пътища
на Общността. България има задължението да поддържа RIS система, част от трансевропейска мрежа,
за изпълнение целите на Директивата, а именно осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване
по вътрешните водни пътища.

Изградената инфраструктура е разпределена в комуникационни точки, разположени по
протежението на р. Дунав. Телекомуникационната инфраструктура на „БУЛРИС“, осъществява пълен и
непрекъснат пренос на всички данни по протежението на целия български участък без липса на
покритие, събрани в сградата на РИС Център – Русе.

В предходните фази на изграждане/надграждане на БУЛРИС са изпълнени следните дейности:
строителство на желязо-решетъчни кули, метални стълбове и помещения за монтаж на необходимото
радиооборудване, доставка и монтаж на радиорелейна апаратура за изграждане на преносната
инфраструктура, дистанционно управляеми радиостанции за комуникация по протежение на р. Дунав,
подсистеми за автоматична идентификация AIS и ATIS, наблюдение с термовизионни камери в
критични участъци по реката, както и за мониторинг на изправността на апаратурата и нейната
сигурност, софтуер, интегриращ описаната по-горе апаратура с цел предоставяне на речни
информационни услуги (РИС).

Обхватът на услугите, които системата предлага включват: предоставяне на информация за
фарватера, информация за трафика, управление на трафика, съдействие за ограничаване на аварийните
случаи, информация за управлението на транспорта, статистически и митнически услуги и информация
за такси, събирани по вътрешните водни пътища и пристанища, система за електронна обработка на
документи на река (Single Window), система за проследяване движението на несамоходните плавателни
съдове в акваториите на българските речни пристанища (СДНС).


Предоставянето на РИС в реално време е важно условие за намаляване на рисковете при
преминаване на плавателни съдове през критични участъци по река Дунав и по този начин – за
повишаване на нивото на безопасност за корабоплаването. Системата създава условия за повишаване на
ефективността на превозите по вътрешните водни пътища. „БУЛРИС“ е важен елемент от комплекса от
мерки за контрол и предотвратяване на замърсяванията по най-голямата европейска река. Използването
на информационни технологии в управлението на логистични и транспортни процеси е основен елемент
от съвременните транспортни вериги.

Сподели: