Подготвя се саниране на сграда и монтиране на собствени възобновяеми енергийни източници в „Медицински център 1 – Русе” ЕООД

Общинско еднолично търговско дружество „Медицински център 1 – Русе” ЕООД е преобразувано със Заповед №РД-09-506/28.10.1999 г. на Министерство на здравеопазването, Приложение №2 и е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, осъществявайки профилактика, диагностика и лечение в областта на вътрешната медицина, психиатрия, дерматология, хирургия, акушерство и гинекология, неврология, хирургия, УНГ, кардиология, урология и клинична лаборатория. „Медицински център 1 – Русе” ЕООД осъществява дейността си в сътрудничество с други лечебни заведения за извънболнична помощ, РЗОК, РЗИ, РЕЛК, органите за социално осигуряване във връзка с експертизи за временна нетрудоспособност, осигуряването на помощни средства на хора с различна степен на инвалидизация, освидетелстване на болни.

Едноличен собственик на капитала на лечебното заведение е Община Русе, чрез Общински съвет – Русе, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание. Търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала са общински публични предприятия, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП). Принципите на упражняване правата на общините в общинските публични предприятия се уреждат с правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).

На основание чл. 25, т. 1 от ППЗПП, с вх. №30-591-46#4/14.12.2023 г. е предоставена за одобряване от Общински съвет – Русе Бизнес програма за планиране дейността на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД за периода 2024 – 2026 година.

Здравната карта на Област Русе и местоположението на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД в централната част на областния град благоприятстват развитието на лечебното заведение. В резултат на активната работа на ръководството за осигуряване на възможности за оказване на възможно най-широк спектър здравни услуги, в здравното заведение е съсредоточена широка гама от лекари с различни специалности, оказващи специализирана извънболнична медицинска помощ. Това се осъществява с наличието на добра осигуреност на необходима медицинска техника и апаратура, която непрекъснато се обновява и усъвършенства.

В прогнозата на основните икономически показатели на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД („МЦ 1 – Русе“ ЕООД), се предвижда приходите през 2024 г. да са в размер на 285 хил. лв., през 2025 г. в размер на 295 хил. лв. и през 2026 г. прогнозирани приходи в размер на 305 хил. лв. Приходите на дружеството се формират основно от: оказване на медицински услуги; потребителски такси; договори за отдаване на помещения на общопрактикуващи лекари и специалисти; извършване на годишни профилактични прегледи на работещите, във връзка със Закона за безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и от договори с доброволни здравноосигурителни фондове. Прогнозата за разходите е: за 2024 г. прогнозирани разходи в размер на 265 хил. лв., за 2025 г. прогнозирани разходи в размер на 275 хил. лв. и за 2026 г. прогнозирани разходи в размер на 285 хил. лв. Предвижданото увеличение на разходите е свързано основно с промяна в размера на възнагражденията и съответстващите им осигурителни вноски за сметка на работодателя, съобразено с темпа на нарастване на минималната и средните работни заплати както в национален мащаб, така и в отрасъл „Здравеопазване“.

Инвестиционните намерения на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД за периода 2024 – 2026 г. са свързани със закупуване на медицинска апаратура и текущи ремонти и обновяване на медицинските кабинети, както следва:

През 2024 г.:

– закупуване на висок клас ехографска система за нуждите на специализираните кабинети;

– закупуване на ново оборудване за АГ кабинет;

– закупуване на ЕКГ апарат за кардиологичен кабинет;

– поетапна подмяна на офис оборудване.

През 2025 г.:

– закупуване на ехограф за нуждите на кардиологичен кабинет;

– закупуване на нов ЕКГ апарат за нуждите на мобилните екипи за извършване на профилактични прегледи по места;

– извършване на ремонти и обновяване на медицинските кабинети;

– разширяване на дейността на Клинична лаборатория с разкриване на нова приемна.

През 2026 г.:

– закупуване на нов фетален монитор за нуждите на АГ кабинет;

– подмяна на хирургичния инструментариум;

– закупуване на нов аудиометър за оториноларингологичен кабинет;

– поетапна подмяна на офис оборудване;

– саниране на сграда и монтиране на собствени възобновяеми енергийни източници.

Бизнес програмата за планиране дейността на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД за периода 2024 – 2026 година бе приета от общинските съветници в Русе днес.

Сподели: