Мартенички с мисия на сдружение „Еквилибриум“ в Русе

Подготвя се търг за отдаване под наем на павилионите за бъдещия Мартенски базар в Русе

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).                      

Разположението на всеки преместваем обект се определя чрез схема за поставяне, съгласувана от Главния архитект на Община Русе. Схемите за поставяне са обща и подробни и дават броя на елементите, разположението им, заеманата площ, както и необходимото отстояние между тях.

Община Русе разполага с 35 бр. къщички,  от които 1 бр. дървена и 34 бр.  от метална носеща конструкция и ПВЦ обшивка от термопанели.   

 Предмет на настоящото предложение е отдаване под наем на преместваеми обекти – павилиони – общинска собственост, които ще бъдат монтирани върху терен – публична общинска собственост в гр. Русе, зона „Б“ (пл. „Свобода“), за периода от 10.02.2020 г. до 02.03.2020 г. включително, в организиран временен Мартенски базар, съобразно подробна схема, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 21.10.2019 г., за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и съгласно изискванията на Наредба №7 на Общински съвет-Русе и Разрешение за поставяне №139/21.10.2019 г. на Главния архитект на Община Русе.

Съгласно утвърдената подробна схема и издадено разрешение за поставяне на преместваеми обекти, се предвижда разполагането на 35 (Тридесет и пет) броя павилиони, всеки с размери 2,00/2,00 м и с площ 4,00 кв. м, от които 34 броя за търговска дейност и един брой павилион за СЗ „КООРС“, разположени в гр. Русе, зона „Б“ (пл. „Свобода“) – гр. Русе.

В Общинска администрация постъпи заявление от Сдружение „Дете и пространство”, ЕИК 131333228, със седалище: гр. София, район „Красно село”, бул. „Генерал Тотлебен“ №11, ет. 1, ап. 1, с Председател на Управителния съвет д-р Любомир Йорданов Жупунов, с желание за ползване на павилион № 34 – частна общинска собственост в организирания Мартенски базар, за периода 21.02.2020 г. – 02.03.2020 г. с оглед набиране на средства за предоставяните от сдружението социални услуги.

Сдружението е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза.  Сдружение „Дете и пространство” управлява социални услуги на територията на Община Русе, както следва:

  1.  „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 2”;
  2. „ Център за  настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания –„Вяра”;
  3. „ Дневен център за деца  и младежи с увреждания – седмична грижа – „Мечо Пух”;
  4.  „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“;
  5. „ Дневен център за  деца и младежи с увреждания – седмична грижа „Ранна интервенция“
  6. „Център за социална рехабилитация и интеграция “Детски кът за развитие“

Потребителите на услугите са деца и младежи с увреждания и с проблеми в развитието, като две от услугите работят по превенция на изоставянето, чрез осъществяване на подкрепа на родителите в общността.

В тази връзка Сдружение „Дете и пространство” провежда благотворителна кампания „Да запазим достойнството и уникалността на различието”.

Набраните средства ще се използват за подобряване качеството на грижите за „различните деца” и младежи, за които се грижи Сдружение „Дете и пространство”.

Общинските съветници одобриха днес започването на търга за бъдещия Мартенски базар.

Сподели:

Още новини от деня