блок 4 дружба 3 данъци

Подготвя се търг за учредяване право за изграждане на 4 нови гаража върху общински терен в кв. „Дружба“ 3

В Община Русе е постъпила молба с вх. №94К-1197-1/07.06.2023 г. от Красимир Димитров, Иван Петков, Яница Григорова и Петър Иванов, с която изразяват желание да им се учреди право на строеж върху общински терен за изграждане на 4 бр. гаражи, между съществуващата гаражна група в поземлен имот с идентификатор 63427.4.558. по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Русе, с адрес гр. Русе, кв. „Дружба 3“.

Бившите имоти, образували поземлен имот с идентификатор 63427.4.558 по КККР на град Русе, са били предмет на отчуждителни производства от държавата за предвиждания за реализиране на жилищно строителство в периода 1981 г. – 1987 г. Върху ПИ 63427.4.558 са изграден ж.б. №№ 31, 32, 33, 34 и гаражни кооперации. На основание §42 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост и §7, ал. 1, т. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация, ПИ 63427.4.558 е частна общинска собственост.

Имотът, предмет на заявлението за учредяване право на строеж, представлява поземлен имот с идентификатор 63427.4.558 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, кв. „Дружба 3“ с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а съгласно действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ III-за жилищно строителство и озеленяване, кв. 591.1, в ж.к. „Дружба 3“.

Видно от издадената скица-предложение за виза за проектиране за 4 бр. гаражи, предвиденото петно за застрояване е с възможност за изграждане на четири броя свободно стоящи гаражи, всеки един с размери 3,40/6,00 м и застроена площ от 20,40 кв. м., до съществуваща гаражна група в общински поземлен имот с идентификатор 63427.4.558 по КККР на гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, съгласно действащо допълнение към схемата за гаражи на ж.к. „Дружба 3“, одобрено със Заповед №703/23.04.1993 г. на Кмета на Община Русе.

Пазарната стойност на учреденото право на строеж, определена от лицензиран оценител за изграждане на гаражи с № №1, 2, 3 и 4 със застроена площ всеки един от 20,40 кв.м. кв. м. е в размер на 2 190,00 лева за всеки един гараж.

Нормативната стойност на правото на строеж, определена съгласно Решение №964 от 16.09.2010 г. на Общински съвет – Русе за минимални цени при разпореждане с общински имоти за изграждане на гаражи № №1, 2, 3 и 4 със застроена площ за всеки един гараж от 20,40 кв. м. е в размер на 638,38 лева.

Данъчната оценка на правото на строеж за изграждане на гаражи № №1, 2, 3 и 4 със застроена площ за всеки един гараж от 20,40 кв. м. е в размер на 2 209,80 лева, без включени дължими данъци и такси.

Преписката е разгледана в Комисията по общинска собственост, която с Протокол №40/20.07.2023 г. дава съгласие за откриване на процедура за учредяване право на строеж за изграждане на четири броя гаражи, всеки един с размери 3,40/6,00 м и застроена площ от 20,40 кв. м., между съществуващи гаражи в общински поземлен имот с идентификатор 63427.4.558 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес гр. Русе, кв. „Дружба 3“, съгласно издадена скица-предложение за виза за проектиране от Главния архитект на Община Русе, чрез публичен търг с явно наддаване, след решение на общински съвет – Русе.

Предложеното разпореждане е включено в проекта на „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Русе през 2024 г.“, който ще бъде разгледан на сесия на Общински съвет –Русе през м. януари 24 г.

Предстои в края на този месец съветниците да дадат своето съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на четири броя гаражи поотделно, върху имот – частна общинска собственост, представляващпоземлен имот с идентификатор 63427.4.558 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, кв. „Дружба 3“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а съгласно действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ III-за жилищно строителство и озеленяване, кв. 591.1, в ж.к. „Дружба 3“ по плана на гр. Русе, съобразно скица-предложение за виза за проектиране на четири броя гаражи, издадена от Главния архитект на Община Русе, както следва:

– гараж №1 с размери 3,40/6,00 м. и застроена площ 20,40 кв.м., при начална тръжна цена 2 209,80 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №2 с размери 3,40/6,00 м. и застроена площ 20,40 кв.м., при начална тръжна цена 2 209,80 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №3 с размери 3,40/6,00 м. и застроена площ 20,40 кв.м., при начална тръжна цена 2 209,80 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №4 с размери 3,40/6,00 м. и застроена площ 20,40 кв.м., при начална тръжна цена 2209,80 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

/снимката е архивна и илюстративна/

Сподели: