Подменят спешно стар етернитов водопровод до новия културен дом в Пиргово

Зачестили са аварийните ситуации на стар етернитов водопровод Ф 80 мм. по ул. “Христо Ботев”, с. Пиргово, общ. Иваново. Той е силно компрометиран и отстраняването на авариите не решава проблема. В момента, след обследване с прослушвателната апаратура е налице съмнение за още 3 аварии. В предходните години, в непосредствена близост до водопровода, по европейска програма „Развитие на селските райони“, Община Иваново изгражда нова сграда „Културен дом“, като водопроводът остава под тротоара на новопостроената сграда, който е изпълнен от стоманобетон с дебелина от 30см. Наличието на аварии води до преовлажняване на земната основа, която за района е с льосов характер, което е предпоставка за пропадания и конструктивни деформации на новопостроената с европейски средства сграда, а също така и двуетажният търговски център от срещуположната страна. Отстраняването на аварии е свързано с трудности, предвид необходимостта от разбиване на стоманобетоновия тротоар с дебелина 30 см. и със спирането на водоподаването в централната част на населеното място за неопределено време, което би създало не само сериозен дискомфорт и непосредствена опасност за здравето на хората, а би било и в разрез с нормативно възложените ни със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и Закона за водите функции по доставка на вода за питейно-битови и други нужди и особено с посоченото в чл.3 от ЗРВКУ, а именно, че водата за питейно-битови нужди е основна жизнена потребност по смисъла на Закона за социалното подпомагане и че ВиК услугите са дейности от обществен интерес.

Близо 20 000 лева ще бъдат вложени в подмяната на стар компрометиран водопровод Ф80 мм етернит с ПЕВП Ф90/10, с L=112 м, по ул.“Христо Ботев“ в участъка от връзката с водопровод Ф80мм при кръстовището с ул.“Пиргос“ до връзката му с водопровод Ф60 при кръстовището с ул. “Захари Стоянов“. В обхвата на проекта попадат съществуващите сградни водопроводи отклонения /СВО/, на прилежащите имоти към ул.“Христо Ботев“, които ще бъдат подменени с ПЕВП. Новият водопровод ПЕВП Ф90/10 ще се положи на 1 м от края на бордюра, в посока оста на уличното платно на ул.“Христо Ботев“. От т.7 до т.8 подмяната на водопровода следва да се извърши по безизкопен способ, посредством хоризонтален сондаж, за да не се нарушава движението по ул.“Захари Стоянов“. „Дългите“ СВО-та ще се подменят също по безизкопен способ, посредством хоризонтален сондаж. Тръбите и фасонните части са за налягане 10 атмосфери и са доставка на ВиК – Русе.

Сподели: