дунав прес лого

Информационен ден по проект „Подобряване на енергийната ефективност в Дунав прес АД“ ще има на 20 декември

дунав прес хедър

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

На 20.12.2017 г. от 13:00 ч. в сградата на ДУНАВ ПРЕС АД, гр. Русе ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0440-C01/24.11.2017 г. между МИ и ДУНАВ ПРЕС АД по проект: „Подобряване на енергийната ефективност в Дунав прес АД“.

Проектът е свързан с изпълнение на следните дейности:

  • Закупуване и въвеждан е в експлоатация на Шестцветна офсетова листова печатна машина с две лакиращи секции – 1 брой;
  • Внедряване и сертифициране по ISO 50001.

Дейностите ще се осъществят със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като:

– общата сума на проекта е 2 512 000.00 лв.

1 499 800.00 лв. безвъзмездна финансова помощ – 59.71% (1 274 830.00 лв. европейско и 224 970.00 лв. национално съфинансиране);

1 012 200.00 лв. собствено съфинансиране.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 Проект  BG16RFOP002-3.001-0440-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в Дунав прес АД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДУНАВ ПРЕС АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

Сподели:

Още новини от деня