Подписан е договор за изграждане на многофункционална спортна площадка в Сливо поле

Време за прочитане: < 1 мин.

На 07.05.2019 г. Валентин Атанасов – кмет на Община Сливо поле, подписа договор № BG06RDNP001-7.007-0066-С01/07.05.2019 г. с ДФ „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ BG06RDNP001-7.007 СПОРТ „ Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

С подписването на договора общината ще получи 100% безвъзмездна финансова помощ за осъществяването на проект „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ I-845, кв. 136 по плана на гр. Сливо поле”.

Договорът е на стойност 82 416,79 лв. без ДДС и включва изграждане на спортна площадка с общ габаритен размер 23,42 м./44,60 м. с комбинирано игрище за футбол, волейбол, баскетбол.
Начало: 07.05.2019 г.
Край: 15.09.2023г.

Общата цел на настоящото проектно предложение е подобряване на качеството на живот в община Сливо поле и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до публични услуги, посредством подновена спортна инфраструктура.

Очакваният резултат от постигане на поставените цели на проектното предложение е спиране на обезлюдяването на селата и тяхното икономическо и социално възраждане; подобряване качеството на живот и жизнената среда за жителите на територията на община Сливо поле, чрез реализиране на проект „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ I – 845, кв.136 по плана на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле“.

Сподели:

Още новини от деня