риосв русе

Подписан е договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“

В изпълнение на решение на Общински съвет – Русе, беше подписан Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост между Община Русе и „Порт Пристис“ ООД – Русе.

Основен предмет на концесията е управление на услуга от обществен интерес – пристанищни услуги по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Концесионерът „Порт Пристис“ ООД се задължава да управлява, поддържа и модернизира пристанище „Пристис“ със свои средства и да управлява обществената услуга, като извършва пристанищни услуги по обслужване на пътници, понтонни услуги, морско-технически услуги, за извършването на които се изисква ползване на пристанищна територия и /или пристанищни съоръжения и съпътстващи дейности, за срок от 35 години.

Преките икономически ползи за Общината са свързани с получаването на концесионни плащания и инвестиции в публичната общинска собственост. В инвестиционната програма, включваща инвестиции за модернизиране на пристанище „Пристис“ през целия срок на концесията, е предвидено и оборудване на седем от корабните места със собствени на концесионера понтони, както и разполагане на плаващ басейн на 7-мо или 8-мо корабно място. Предвидени са инвестиции за рехабилитация на кейови стени, открити площи, тротоари, пътища, ел. мрежи, външно осветл ение, водопровод и канализация, и за възстановяване на дълбочините пред корабните места в зоната на оперативната акватория.

С предоставяне на общинското пристанище на концесията ще се създадат условия за увеличаване на обема корабите и пътниците, повишаване на използвания потенциален капацитет на пристанище „Пристис“, въвеждане на нови услуги, рехабилитация и подобряване на пристанищната инфраструктура и създаване на предпоставки за развитие на водния транспорт като най-евтин и екологично чист.

Порт Пристис ООД е регистрирано като дружество с ограничена отговорност в Република България. Дружеството се управлява и представлява от управителя Румен Стефанов Попов. Седалището и адресът на управление на дружеството е Република България, гр. Русе, пл. Отец Паисий № 2, ет.8. Основният капитал на дружеството се състои от 10 000 дяла по 10 лв. всеки. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

– Параходство Българско речно плаване АД – Русе – 55 %
– Космос енерджи ЕООД – Варна – 15 %
– Балкантурс ООД – Русе – 15 %
– ДД Логистика ЕООД – Русе – 15 % 

Сподели:

Още новини от деня