община русе

Подписаха договора за строеж на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица в Русе

На 5 септември Спасимир Димитров – директор на дирекция „Обществен ред и сигурност”, упълномощен от кмета на Община Русе, подписа административен договор BG16RFOP001-1.005-0005 по проектно предложение „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.005 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Русе“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Проектът ще се реализира в рамките на 30 месеца. Съгласно решението на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“, общата му стойност възлиза на 2 248 075,04 лв., от които размерът на безвъзмездната помощ е 2 075 036,29 лв. и 173 038,75 лв. собствен принос на Община Русе.

Проектът предвижда изграждането социални жилища, чрез 28 апартамента, за настаняване на групи в неравностойно положение. По отношение на този тип социална инфраструктура, Общината изпълнява възложеното ѝ по закон задължение, а именно провеждането на социална политика на местно ниво. Във връзка с осигуряване на достъпност на средата, девет от апартаментите в сградата са специално проектирани за ползване от хора с физически увреждания. За целта към всяка стълбищна клетка се предвижда и асансьор. Предвидени са и две паркоместа, непосредствено до сградата, за хора с увреждания. Тези действия имат социално значение за града, като допринасят за справяне с проблемите с жилищния фонд.

За уреждане на реда и начина за предоставяне на този вид социална услуга е приета „Наредба за реда и условията за ползване на услугата „социални жилища“. В наредбата са конкретизирани целевите групи според които услугата „социални жилища“ е предназначена за ползване от:

1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия;

2. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания;

3. Хора в риск от бедност и социално изключване.

Чрез дейностите по проекта, представителите на целевите групи ще могат да ползват и допълнителни социални, здравни и образователни услуги, насочени към повишаване на тяхното образование, придобиване на професионална квалификация и интегриране в обществото. За хората с увреждания ще се даде възможност да живеят в адаптирана среда, съобразена с потребностите им.

Прогнозните очаквания за брой косвени бенефициенти/ползватели, които ще бъдат засегнати от ефекта на проекта са свързани с дейностите от т.н. „социален пакет“, който ще им бъде предоставен, съгласно конкретните нужди. Чрез мерките, предвидени след приключване на проекта, ще бъде гарантиран равен достъп за всички представители на целевите групи, тъй като всеки техен представител ще може да се ползва от резултатите и продуктите по проекта. Предвиждат се мерки за социално приобщаване на потребителите на социалната услуга, чрез подкрепящи мерки, включващи социално значими клаузи. За настанените потребители като задължителни изисквания са въведени:

1. Посещение на образователна институция на деца в училищна възраст;

2. Включване на безработните в образователно-квалификационните програми, като и в програми за осигуряване на заетост, предложени от общината;

3. Включване в програми за социална интеграция, мотивация и обучения;

4. Лицата да имат избран личен лекар, да се задължават родителите да водят децата си на задължителните имунизации и проверка на здравния им статус;

5. Мерки за десегрегация и други.

С предоставянето на тази услуга общината изпълнява своите задължения към обществото и осъществява дейност в обществена полза, а именно осигуряване на подслон и нормални условия на живот за групи в неравностойно положение, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени и които на практика нямат друга алтернатива, тъй като не съществува предлагане на жилища за такъв вид ползватели.

Сподели: