Русе Дунав централна част

Под 10 % от земите с начин на трайно ползване „Пасище“ в землището на Русе се ползват за отглеждане на пасищни животни

В землището на град Русе има общо 1 564,30 дка земи с начин на трайно ползване „Пасище“, от които само 92,5214 дка се използват за отглеждане на пасищни животни и поддържането им в добро земеделско и екологично състояние. Те са достатъчни за нуждите на животновъдството и поддържане на резерв от постоянно затревени пасища в землището на град Русе.

В Община Русе е постъпило писмо № 94Х-2912-1/04.12.2023г. от Христо Христов за закупуване на част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.3.516 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), намиращ се в землището на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, в местност „Лагера“, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, обект на Акт за публична общинска собственост №6847/ 17.12.2012 г.

При извършени на място огледи на 08.12.2023г. и 11.12.2023г. от служители на общинската администрация е съставен констативен протокол за състоянието на имота. Констатирано е, че ПИ 63427.3.516 е обрасъл с храсти и единични дървета, има оскъдна тревна покривка, и не може да се използва от стопаните на животновъдните стада за паша на животните. Фактическото състояние на имота не отговаря на характеристиките на земеделски имот с начин на трайно ползване: пасище, липсва плътна тревна покривка. Необходимо е да бъде извършена промяна на начин на трайно ползване на имота от „Пасище“ в „Друг вид земеделска земя“ с код 2830 по Класификатора за начин на трайно ползване на поземлени имоти.

С изменениятя на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, държавен вестник бр. 13 от 2007 г. пасищата и мерите са обявени за публична общинска собственост. С промените на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи съгласно чл. 37и и 37о пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ. Имотът не е включен в плана за паша за стопанската 2023г. -2024г.

Днес Общинският съвет – Русе даде своето съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 63427.3.516 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), намиращ се в землището на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, в местност „Лагера“, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, обект на Акт за публична общинска собственост №6847/ 17.12.2012 г., като новият начин на трайно ползване да бъде установен по реда, предвиден в чл. 78а, ал.2 и ал.4 от ППЗСПЗЗ.

Сподели: